Pytanie
Na działce gminnej położonej w strefie osuwiskowej osoba trzecia zrealizowała prace polegające na nawiezieniu znacznej ilości mas ziemnych. Prace te miały służyć niwelacji terenu celem możliwości w przyszłości zrealizowania na tym terenie np. boiska, ale budowa jakichkolwiek obiektów nie była już zamiarem tej osoby. Zgodnie z kartą dokumentacyjną osuwiska, osuwisko uaktywniło się. Być może ma to związek z wykonanymi robotami ziemnymi, co w przyszłości może stanowić zagrożenie dla przyległego cmentarza. Według autora karty osuwiskowej brak jest możliwości stabilizacji osuwiska. Można zastosować zabezpieczenia w strefie skarpy głównej, ale wymaga to wykonania szczegółowych prac geologicznych. Obszar osuwiska w całości wraz ze strefą buforową powinien być wyłączony z dalszej zabudowy w planach zagospodarowania przestrzennego. Linie energetyczne jak i inną infrastrukturę w miarę możliwości powinno się przenieść poza obszar osuwiska.
Jaki organ jest właściwy w przedmiotowej sprawie?
Jakie czynności powinny zostać podjęte oraz w oparciu o jakie przepisy?