Pytanie
Pytanie dotyczy załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy dołączyć "załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia".
Jaki jest cel dublowania mapy ewidencyjnej obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie?