Pytanie
Organ prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych wykonanych przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym polegających na: usunięciu ze stropu żużlu, który stanowił spadek dla dachu czterospadowego, wykonaniu konstrukcji dachowej drewnianej dwuspadowej na istniejącym stropie monolitycznym, pokryciu dachu blachą trapezową, wykonaniu wieńca żelbetowego na ścianach zewnętrznych w celu wzmocnienia konstrukcji dachowej oraz ścian budynku, zaizolowaniu stropu wełną mineralną. Wyżej wymienione roboty budowlane został wykonane w 2005 r., inwestor nie posiada pozwolenia od właściwego organu na wykonanie robót budowlanych.
Jakie czynności powinien podjąć organ nadzoru budowlanego?
Jak zakwalifikować tą samowolę budowlaną - jako roboty budowlane z art. 51, czy jako samowola z art. 48 Prawa budowlanego?