Pytanie:
Jak klasyfikować w budżecie po stronie dochodów i wydatków rozliczenia z tytułu podatku VAT w JST w związku z jego odzyskiwaniem przy prowadzonej wieloletniej inwestycji: 1) w roku budżetowym, 2) rozliczenia na przełomie roku budżetowego (zwrot za grudzień 2014 r. w styczniu 2015 r.)?
Czy prawidłowym byłoby ujęcie po stronie dochodów w paragrafie 6290 w trakcie roku budżetowego a później po jego zwrocie korygowanie o tą kwotę planowanych dochodów dokonując ich pomniejszenia?
Czy zwrot VAT może być w trakcie roku budżetowego dochodem majątkowym (wskazany wyżej par. 6290), czy jednak dochodem bieżącym (par. 014)? Jak planować wydatki inwestycyjne - czy w kwocie brutto?

 

Odpowiedź:
Zwrot VAT w danym roku budżetowym należy przyjmować jako zmniejszenie wydatków, a jeśli przesunie się on na rok następny, to należy ująć go jako dochód w paragrafie 097.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zwrot VAT z urzędu skarbowego dotyczący prowadzonej przez jednostkę budżetową inwestycji powinien zostać zaksięgowany w danym roku budżetowym do paragrafu 6050. Oznacza to, że jeśli zwrot następuje w tym samym roku co wydatek, to można przyjąć ten zwrot na jego zmniejszenie pod warunkiem posiadania odpowiedniego zapisu w polityce rachunkowości (księgowanie z zapisem technicznym dla czystości obrotów). Jeśli zwrot przesunął się na rok następny, to przyjmujemy go jako dochód i księgujemy w paragrafie 097. Jeśli chodzi o dział i rozdział, to powinni Państwo ewidencjonować taki zwrot zgodnie z tym, w jakiej podziałce klasyfikacyjnej ujęta jest cała prowadzona inwestycja. Jeżeli chodzi o kwestię planu budżetowego, to należy planować kwoty brutto, ponieważ w takiej wysokości na dzień zapłaty faktury będzie poniesiony wydatek.