W większości przypadków domek taki można przenieść w inne miejsce bez zmiany jego konstrukcji i bez konieczności ponownego przygotowania jego podłoża, co oznacza, że domek holenderski nie jest związany trwale z gruntem.

Typowe cechy domku holenderskiego pozwalają zakwalifikować taki obiekt do grupy tymczasowych obiektów budowlanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud.

Domek holenderski jako tymczasowy obiekt budowlany
Zgodnie z przywołanym przepisem, przez tymczasowy obiekty budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Definiując tymczasowy obiekt budowlany, ustawodawca podał przykłady takich obiektów charakteryzujące się brakiem trwałości związania z gruntem. W przepisie tym wymienione zostały strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Powyższe wyliczenie nie jest zamkniętym katalogiem obiektów tymczasowych i ma wyłącznie charakter przykładowy. Do grupy tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem należą także obiekty charakteryzujące się podobnymi cechami do cech posiadanych przez obiekty, które zostały wymienione w przywołanym przepisie w sposób przykładowy. W szczególności, za tymczasowy obiekt budowlany można w określonych sytuacjach uznać ruchomy kiosk przesuwany i przemieszczany na kołach z miejsca na miejsce [zob.: WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 14 marca 2006 r., II SA/Bk 1001/05, LEX nr 307933], jak również przyczepę kempingową o cechach analogicznych do barakowozu [zob.: WSA w wyroku z dnia 8 lutego 2011 r., II SA/Bk 732/10 LEX nr 736475].

Dowiedz się więcej z książki
Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złUwzględniając aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych przesądzić w mojej ocenie można, że domek holenderski niezwiązany stale z gruntem należy do omawianej kategorii tymczasowych obiektów budowlanych. Wyjaśnić przy tym należy, że domek holenderski na kółkach, który został przeznaczony do przemieszczania się i faktycznie jest tak wykorzystywany, jeśli spełnia wymogi pojazdu drogowego, posiada aktualną tablicę rejestracyjną i jest dopuszczony do ruchu po drogach, jest de facto pojazdem a nie obiektem budowlanym [por. wyrok WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 25 listopada 2009 r., II SA/Gl 521/09, LEX nr 589097] i tylko w takich przypadkach nie znajdą do niego zastosowania przepisy pr. bud.

 

Budowa domku holenderskiego
W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 28 ust. 1 pr. bud., roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 pr. bud. Generalnie więc posadowienie domku holenderskiego na danym terenie wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę [zob.: WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 25 lipca 2008 r., II SA/Po 121/08 LEX nr 510201].

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki, w których budowa określonych obiektów nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lecz jest objęta obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, względnie nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wyjątki te w określonym zakresie dotyczą również domków holenderskich, jeżeli będą one spełniać jedną z poniżej opisanych cech.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami