Regulacja prawna dotycząca umowy o roboty budowlane zawarta jest w przepisach art. 647-658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c. Unormowania dotyczące zagadnień administracyjnoprawnych odnoszących się do zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi zawarta jest natomiast w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. umową o roboty budowlane jest umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Inwestor może powierzyć wykonanie umowy generalnemu wykonawcy, zawrzeć z wykonawcą umowę o wykonawstwo częściowe - na wykonanie określonego zakresu prac bądź zawrzeć umowę o podwykonawstwo. Ze względu na znaczny rozmiar przedmiotowy umów o roboty budowlane – w praktyce inwestycje budowlane często realizowane są przez generalnych wykonawców, będących dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi dysponującymi znacznym kapitałem, którzy zawierają umowy z podwykonawcami będącymi małymi bądź średnimi przedsiębiorcami. Umowę o podwykonawstwo robót budowlanych może zawrzeć także wykonawca częściowy. (rodzaje umów o roboty budowlane).


Zawieranie umowy o podwykonawstwo- wymóg zgody inwestora na zawarcie umowy oraz forma zawarcia umowy o podwykonawstwo

Zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. wykonawca może powierzyć wykonanie robót podwykonawcy lub podwykonawcom.

W umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą) strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście, lub za pomocą podwykonawców.

Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora.
Kodeks cywilny przyjął konstrukcję zgody dorozumianej – w razie braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia przedstawienia inwestorowi przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. (art. 6471 § 2 k.c.)

Wskazany powyżej przepis wprowadzony został ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408). Nowelizacja przepisów wprowadziła regulacje dotyczące wymogu zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umów z podwykonawcami oraz zgody inwestora i wykonawcy na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami.
(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany>>