Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Starosta jako zarządca drogi otrzymał decyzję zrid. Decyzja zatwierdzała podziały działek. Decyzja jest ostateczna.

Jakie są prawne możliwości przeniesienia decyzji zrid na burmistrza miasta?

Odpowiedź


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) możne zostać przeniesiona na inny podmiot na podstawie art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687) – dalej specustawa drogowa w zw. z art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 11i ust. 1 specustawy drogowej w sprawach dotyczących zrid nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy pr. bud., z wyjątkiem art. 28 ust. 2. Przepis art. 11i ust. 1 specustawy drogowej dopuszcza możliwość odpowiedniego stosowania przepisów pr. bud. w przypadku ustalenia, że dana okoliczność faktyczna nie może być poddana kwalifikacji prawnej w ramach specustawy drogowej. Przepisy pr. bud. mogą być zastosowane w sposób uwzględniający specyfikę postępowania o wydanie zrid oraz samej zrid w części dotyczącej możliwości prowadzenia robót budowlanych. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w sprawie przeniesienia zrid, wobec braku uregulowania tej kwestii w specustawie drogowej, należy odpowiednio stosować art. 40 pr. bud.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zrid, poza rozstrzygnięciem dotyczącym pozwolenia na budowę, zawiera także rozstrzygnięcia związane z podziałem nieruchomości czy przejściem własności nieruchomości. Przeniesienie, o którym mowa w art. 40 pr. bud., może zatem dotyczyć kwestii budowlanych określonych w zrid (zatwierdzenie projektu budowlanego i prowadzenie robót budowlanych). Dodatkowo trzeba wskazać, że przeniesienie zrid może nastąpić wyłącznie na rzecz takiego podmiotu, który będzie spełniał wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania zrid (podmiot uprawniony do zarządzania drogą publiczną o danej kategorii tej drogi).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .