Rada miejska ustaliła wzór deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy.

W uchwale nałożyła na składającego deklarację, obowiązek podawania imienia i nazwiska osób zamieszkujących nieruchomość, jak również imienia i nazwiska oraz aktualnego miejsca zamieszkania osób, które nie zamieszkują już na terenie nieruchomości w stosunku do poprzednio złożonej deklaracji.

Prokurator zaskarżył uchwałę. Uznał bowiem, że podanie takich danych nie jest potrzebne do prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

WSA przyznał rację prokuratorowi.

Zdaniem sądu podanie danych dotyczących personaliów mieszkańców poszczególnych nieruchomości niewątpliwie wykracza poza dane niezbędne do prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do ustalenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wystarczające jest podanie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Wynik iloczynu tych dwóch wartości stanowi w konsekwencji kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zatem to te informacje są wystarczające do ustalenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 8 września 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1203/15, nieprawomocny