Pytanie
Zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa lokatorzy wynajmujący mieszkania w TBS wpłacają partycypacje podlegające zwrotowi. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.
Czy zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości zobowiązania TBS wobec partycypantów należy wyceniać na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, czyli po zwaloryzowaniu?
Czy zwiększenia/zmniejszenia wartości zobowiązań odnieść na pozostałe koszty/przychody operacyjne?