Pytanie
Zgodnie z art. 139 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego orzeka się o niezbędności pozostawienia urządzenia wodnego. Ujęcie wody, które na podstawie pozwolenia wodnorawnego użytkował zakład gospodarki komunalnej na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi sprzedano wraz z działką osobie fizycznej. (ZGK przyłączył wieś do sieci z innego ujęcia). Pozwolenie wygasło z powodu upływu terminu obowiązywania. W tym stanie rzeczy starosta powinien wydać decyzję zatwierdzającą wygaśnięcie pozwolenia. Nowy właściciel oświadczył, że chce użytkować ujęcie w ramach zwykłego korzystania z wód na potrzeby własnego gospodarstwa domowego i rolnego. W tym stanie rzeczy nie ma podstaw do nakładania na dotychczasowego użytkownika ujęcia (ZGK) obowiązku rozebrania urządzeń służących do poboru wody.
Czy wystarczy, że starosta stwierdzi wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego ZGK bez orzekania o potrzebie rozebrania urządzeń i bez orzekania o niezbędności pozostawienia urządzeń, wyjaśniając w uzasadnieniu decyzji, że obecny właściciel działki i urządzeń chce z nich korzystać w ramach korzystania zwykłego?
Czy może z brzmienia art. 139 ust. 4 pr. wod. wynika, że w tym stanie rzeczy starosta jest obowiązany w treści decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego orzec o niezbędności pozostawienia urządzeń?