Czy rolnik zajmujący się chowem bydła mlecznego jest - w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska - podmiotem korzystającym ze środowiska?
W świetle art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), rolnik prowadzący chów bydła mlecznego będzie podmiotem korzystającym ze środowiska w przypadku, gdy zakres korzystania ze środowiska wymagał będzie pozwolenia na takie korzystanie np. przy pozwoleniu wodno-prawnym na pobór wód, pobór wód podziemnych lub powierzchniowych ponad 5 m3/dobę lub emisyjnego w przypadku, gdy instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), wymaga to jednak obsady ponad 210 DJP (tj. 210 krów).

Marek Gall