Pytanie
Czy podatnik (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) w złożonej korekcie deklaracji na podatek od nieruchomości słusznie pomniejszył podstawę opodatkowania budynków i gruntów w związku z zawarciem z osobą fizyczną umowy najmu miejsca postojowego w budynku mieszkalnym?
W dniu 24 listopada 2014 r. podatnik złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r. w związku z zawarciem w październiku umowy najmu miejsca postojowego w budynku mieszkalnym. Ze wspomnianej umowy wynika, iż przedmiotem umowy najmu jest garaż w budynku mieszkalno - użytkowym o powierzchni 15 m2 (umowa nic nie mówi na temat gruntów). W myśl przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych i art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych najemcy faktycznie korzystający z lokali zarządzanych przez Agencję Mienia Wojskowego są podatnikami podatku od nieruchomości z jednym wyjątkiem: nie są podatnikami podatku od nieruchomości osoby fizyczne posiadające lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości. Podatnik po wezwaniu organu podatkowego do złożenia wyjaśnień z jakich przyczyn zmniejszył również powierzchnię gruntów do opodatkowania skoro przedmiotem umowy najmu był jedynie garaż stwierdził, iż integralną częścią zawartej umowy najmu jest załącznik zawierający dane do deklaracji, w którym określony jest także udział garażu w gruncie. W związku z powyższym w korekcie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r. podstawa opodatkowania gruntów została pomniejszona stosownie do tych udziałów. Należy nadmienić, iż w budynku, w którym znajduje się garaż będący przedmiotem umowy najmu, nie doszło do wyodrębnienia lokali.
Czy wobec tego podatnik prawidłowo pomniejszył powierzchnię gruntów o część ułamkową stanowiącą udział garażu w gruncie?