Pytanie
Czy organ może objąć jednym pozwoleniem instalacje, tj. warsztaty, hale remontowe, kuchnie, akumulatorownie, kotłownie, warsztaty konserwatorskie (stolarnie spawalnie) ambulatoria (ogółem), których eksploatacja wiąże się z wytwarzaniem odpadów?
Wyżej wskazane instalacje zlokalizowane są w kilku miejscowościach (nadal jednak w obszarze właściwości miejscowej organu).
Wnioskodawca twierdzi, że pomimo występowania w różnych miejscach są one ze sobą "ściśle powiązane technologicznie" (poprzez jedno kierownictwo, jedną ewidencję), czy jest to prawidłowe podejście?
Kilka instalacji w kilku różnych miejscach w województwie jedno pozwolenie?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
W świetle art. 181 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), że jeżeli instalacje, dla których organ ochrony środowiska jest właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku starosty znajdują się na terenie jednego powiatu, a w przypadku marszałka województwa - na terenie jednego województwa, to organ może objąć wszystkie te instalacje jednym pozwoleniem.
Prowadzący instalację musi jednak wystąpić do organu ochrony środowiska z wnioskiem o objęcie jednym pozwoleniem wskazanych instalacji. Organ podejmuje niezależne rozstrzygnięcie w sprawie oceniając wniosek pod względem formalnym, prawnym i merytorycznym. Ponieważ w przepisie użyto słowa "może" decyzja należy do organu, który, według mnie, do wniosku w uzasadnionych przypadkach może się nie przychylić.
Marek Wojciech Gall