Odpowiedź:
Wybicie otworu w ścianie w celu zamontowania w nim drzwi nie jest zwykłą czynnością remontową, a przebudową istniejącego budynku. W zakresie takiej przebudowy mieści się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych obiektu budowlanego. Co do zasady, roboty budowlane, w tym przebudowy powinno poprzedzać uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy art. 29-31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - pr. bud. przewiduje liczne wyłączenia w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia. Jeśli przebudowa związana z wybiciem otworu drzwiowego w ścianie w celu zamontowania drzwi przeciwpożarowych nie dotyczy budynku, do którego stosuje się wyłączenia zawarte w przywołanych przepisach, wówczas należy przyjąć, że uzyskanie pozwolenia będzie warunkiem niezbędnym, legalizującym planowane roboty.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 pkt 7 pr. bud., budowa, przebudowa, remont oraz rozbiórka obiektu budowlanego mieszczą się w pojęciu robót budowlanych.

W omawianym przypadku kluczową kwestią jest ustalenie, czy czynności związane z wybiciem ściany i zamontowaniem drzwi wchodzą w zakres pojęcia remontu czy przebudowy. Zgodnie z art. 3 pkt 7a pr. bud., przebudową jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Natomiast remont stanowi wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.

Zgodnie z art. 28 pr. bud., roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjątki w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego przewidziane są w art. 29–31 pr. bud. Dotyczą one budowy, jak i przebudowy konkretnych kategorii budynków. Przed podjęciem przebudowy polegającej na wybiciu ściany w celu zamontowania drzwi ewakuacyjnych warto w pierwszej kolejności sprawdzić, czy budynek o którym mowa w pytaniu – i prace budowlane, które mogą być w nim podjęte - podlegają wyłączeniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z przywołanymi przepisami pr. bud.

Zgodnie z § 206 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami