Pytanie
Przedsiębiorca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243). Po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. na jego terenie gmina zorganizowała PSZOK, ale zobowiązała przedsiębiorcę do zmiany zezwolenia i rozszerzenia go o nowe kody odpadów z grupy 20. Z uwagi na brak możliwości zmiany zezwolenia przedsiębiorca wystąpił o stwierdzenie wygaśnięcia poprzedniego i wydanie nowego. Wniosek zawiera odpady wymienione w pytaniu QA253128 oraz inne przekazywane przez przedsiębiorców. Patrząc na odpowiedź QA253128, nie można wydać zezwolenie na PSZOK na odpady inne niż wymienione w tym pytaniu.
Dlaczego firma nie może jednocześnie prowadzić PSZOK i zbierać odpady przekazane przez przedsiębiorców?
Nie widzę w przepisach żadnego zakazu.