Pytanie
Czy brak decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej jest brakiem formalnym?
W nowym wniosku o pozwolenie na budowę wymieniona jest m.in. ww. decyzja.
Czy w związku z tym, że na końcu druku obowiązującego wniosku jest rozstrzygnięcie organu określające czy wniosek jest kompletny pod względem formalnym, należy uznać, że brak dokumentów (decyzji lub innych) wymienionych we wniosku jest brakiem formalnym i należy wezwać inwestora do uzupełnienia dokumentacji w trybie art. 64 § 2 k.p.a.?
Czy w przypadku wszystkich dokumentów, o których mowa we wniosku, należy stosować art. 64 k.p.a.?