Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Na poziomie ± 0.00 (parterze) budynku przewidziano powierzchnię magazynową oraz handlową z ekspozycją. Na poziomie 3,85 m zaprojektowano antresolę o powierzchni 930 m2, na której przewidziano powierzchnię ekspozycyjną oraz usytuowano wydzielone ścianami pomieszczenia socjalne dla pracowników (nie przewiduje się zatrudnienia osób niepełnosprawnych).
Czy w projektowanym budynku handlowo-magazynowym jednokondygnacyjnym o powierzchni 2600 m2 i wysokości 8,5 m konieczne jest zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych na poziom antresoli?

Odpowiedź
W przedmiotowym budynku handlowo-magazynowym należy zainstalować urządzenia techniczne, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.

Definicja budynku użyteczności publicznej

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję budynku użyteczności publicznej, znajdującą się w § 3 pkt 6 r.w.t. Zgodnie z powołanym przepisem, ilekroć w r.w.t. jest mowa o budynku użyteczności publicznej, należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby, między innymi, handlu i usług oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy. W związku z powyższą definicją, wskazany w pytaniu budynek handlowo-magazynowy należy uznać za budynek użyteczności publicznej.

udogodnienia dla niepełnosprawnych

Zgodnie z § 54 ust. 1 r.w.t., budynek użyteczności publicznej, w którym różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m należy wyposażyć w dźwig osobowy. Zgodnie natomiast z § 55 ust. 2 r.w.t., w budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, o których mowa w § 54 ust. 1, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać.
Mając na względzie powyższe przepisy oraz treść zadanego pytania należy stwierdzić, że w przedmiotowym budynku handlowo-magazynowym należy zainstalować urządzenia techniczne, o których mowa w § 55 ust. 2 r.w.t. Wskazać bowiem należy, że antresola to górna część kondygnacji (por. § 3 pkt 19 r.w.t.), a inwestor przewidział na niej powierzchnię ekspozycyjną, z której potencjalnie będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Przyjęcie, że antresola nie jest samodzielną kondygnacją i w związku z tym nie ma do niej zastosowania § 55 ust. 2 r.w.t. nie miałoby uzasadnienia w wykładni celowościowej i funkcjonalnej tego przepisu oraz prowadziłoby w zasadzie do jego obejścia.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .