Usunięcie szkodliwych materiałów wiąże się z daniną. Dotacje z funduszy środowiskowych interesują fiskusa. Wątpliwości rozwiązać może dopiero NSA.

W pisemnej interpretacji prawa podatkowego dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (działający w imieniu Ministra Finansów) odpowiedział Urzędowi Miasta w Wodzisławiu Śląskim, że właściciele budynków mieszkalnych, którzy otrzymali dofinansowanie na usunięcie azbestu, powinni zapłacić od tego podatek dochodowy. Dofinansowanie od miejscowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej pokrywa 80% kosztów, 20% płacą właściciele nieruchomości. Dyrektor IS w Katowicach stwierdził, że jakkolwiek jest to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie stanowi jednak dotacji z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. A tylko te są wolne od podatku dochodowego. Urząd miasta stwierdził, że ta interpretacja jest błędna i podkreślił, że jest to dotacja w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie ma znaczenia, czy pochodzi ona z budżetu gminy czy z funduszu celowego.

WSA w Gliwicach rozstrzygnął jednak sprawę po myśli fiskusa i oddalił skargę. W wyroku o sygn. I SA/Gl 680/09 uznał, że dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT zwalnia od podatku dotacje celowe, ale tylko otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają status funduszy celowych. Nie pozwala to na zrównanie tych dwóch rodzajów finansowania. Trzeba to interpretować na podstawie ustawy o finansach publicznych, a nie ustawy o samorządzie gminnym, gdzie pojęcie budżetu obejmuje także fundusze celowe – stwierdził sąd. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, a Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim wniósł skargę kasacyjną do NSA. Zarzucił błędne przyjęcie, iż dotacja udzielona z funduszu celowego nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego oraz że istnieje obowiązek sporządzania informacji PIT-8C. Podtrzymał pogląd, że mamy tu do czynienia z dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Terminu rozprawy kasacyjnej NSA jeszcze nie wyznaczył. Tymczasem NIK ogłosiła wyniki kontroli wskazujące, że realizacja wieloletniego programu oczyszczania kraju z azbestu przebiega zbyt wolno.

Źródło: Rzeczpospolita, 20 września 2010 r.