Ustanowienie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

UCHWAŁA Nr 64
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"

Na podstawie art. 63a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338, 743 i 858) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Realizatorami Programu są minister właściwy do spraw rodziny oraz właściwi miejscowo wojewodowie, a beneficjentami jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zakresem wskazanym w Programie.
2. 
Program jest realizowany od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
§  3. 
1. 
Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. 
Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 2 079 200 000 zł.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. Podstawa prawna Programu

II. Cel Programu

III. Adresaci Programu

IV. Finansowanie Programu i zasady przyznania dodatku motywacyjnego

V. Warunki dofinansowania w ramach Programu

VI. Zasady i tryb przyznania dotacji

VII. Realizatorzy i beneficjenci Programu oraz ich działania

WSTĘP

Zadaniem własnym gminy jest organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. To niezwykle ważne zadanie umożliwiające rodzicom godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Kadra zatrudniona w żłobkach, klubach dziecięcych oraz jako dzienny opiekun jest odpowiedzialna za rozwój małego dziecka. Rząd dostrzega skalę odpowiedzialności i wkład pracy opiekunów. Wsłuchuje się również w głos pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którzy od wielu lat wskazują na potrzebę podniesienia rangi tego zawodu. Rodzicom zależy na tym, aby ich dzieci przebywały pod opieką wykwalifikowanej kadry, a opieka świadczona w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna odznaczała się wysoką jakością.

Rząd, dostrzegając opisane potrzeby, ogłasza program "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027". Program ma na celu wsparcie kadr zatrudnionych w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dziennych opiekunów zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego.

I. 

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", zwanego dalej "Programem", jest art. 63a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", zgodnie z którym Rada Ministrów może, w drodze uchwały, przyjąć rządowy program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego określonych w tym programie, zatrudnionych w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dziennych opiekunów zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego.

II. 

Cel Programu

Celem Programu jest podniesienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.

III. 

Adresaci Programu

Dotacja adresowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, które:

1) prowadzą instytucje opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub zespołu żłobków lub klubów dziecięcych lub zatrudniają dziennego opiekuna w dniu wejścia w życie Programu i poniosą w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w kolejnych latach realizacji Programu wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę w tych instytucjach;

2) utworzą instytucje opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub zespołu żłobków lub klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna w 2024 r. lub kolejnych latach realizacji Programu i poniosą w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w kolejnych latach realizacji Programu wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę w tych instytucjach.

Jednostka samorządu terytorialnego, która utworzyła i prowadzi miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3, może ubiegać się o dotację z budżetu państwa, w ramach której otrzymane środki przeznaczy na dodatki motywacyjne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jej jednostce budżetowej, którą jest żłobek lub klub dziecięcy, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, lub zespół żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z art. 9 ustawy, albo dla zatrudnianego przez siebie dziennego opiekuna, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz pokrycie kosztów składek od tego dodatku. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ww. jednostkach.

IV. 

Finansowanie Programu i zasady przyznania dodatku motywacyjnego

Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

1. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 2 079 200 000 zł, z tego w roku 2024 wynosi 231 400 000 zł, w roku 2025 - 539 300 000 zł, w roku 2026 - 615 900 000 zł, w roku 2027 - 692 600 000 zł.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w zakresie dofinansowania zadań własnych będzie udzielane zgodnie z art. 63a ustawy.

3. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie zapotrzebowania jednostki samorządu terytorialnego składanego do właściwego wojewody.

4. Środki z Programu przeznacza się w całości na zwiększenie wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów składek od tych wynagrodzeń.

5. Dofinansowanie z Programu będzie wypłacane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach realizacji Programu dodatek będzie wypłacany za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

6. Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów dodatku motywacyjnego wraz z kosztami składek od tego dodatku.

V. 

Warunki dofinansowania w ramach Programu

1. W ramach Programu przewiduje się dofinansowanie w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

2. Dofinansowanie otrzymują osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, o których mowa w części IV Programu.

3. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dofinansowanie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

4. Dofinansowanie przysługuje za okres zatrudnienia, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

5. Dofinansowanie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4.

6. Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych.

7. Przyznane środki nie mogą pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia ani zastąpić innych przyznanych dodatków przez pracodawcę.

8. Podstawą zatrudnienia osoby uprawnionej do dofinansowania może być wyłącznie umowa o pracę.

9. Jednostka samorządu terytorialnego w ramach otrzymanych środków pokrywa koszty pracodawcy związane z przyznaniem dodatku motywacyjnego.

VI. 

Zasady i tryb przyznania dotacji

1. Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek złożyć zapotrzebowanie na środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu do właściwego wojewody według wzoru przesłanego przez właściwego wojewodę.

2. Wojewoda przekaże do ministra właściwego do spraw rodziny zbiorcze zapotrzebowanie na środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

3. Jednostka samorządu terytorialnego składa oświadczenie do właściwego wojewody o przyjęciu dofinansowania.

4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorczą informację o środkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

5. Wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego środki na realizację Programu niezwłocznie od daty wpływu środków na rachunek właściwego wojewody.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem Programu jest obowiązana do złożenia niezwłocznie do właściwego wojewody rezygnacji.

7. Na rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia dofinansowania nie przysługuje odwołanie.

8. Z realizacji Programu jednostka samorządu terytorialnego składa właściwemu wojewodzie sprawozdanie do dnia 31 stycznia 2028 r., według wzoru ustalonego przez właściwego wojewodę.

9. Wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 14 lutego 2028 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Programu.

VII. 

Realizatorzy i beneficjenci Programu oraz ich działania

VII. 1. Minister właściwy do spraw rodziny:

1) weryfikacja i podział kwoty zaplanowanej na Program w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa w oparciu o zapotrzebowanie na realizację Programu przekazane przez właściwego wojewodę;

2) wskazanie właściwemu wojewodzie kwoty, w ramach dokonanego podziału środków, o którą może wnioskować w ramach Programu 1 ;

3) złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw budżetu w zakresie podziału środków, o których mowa w pkt 2, w podziale na poszczególne województwa z przeznaczeniem na realizację Programu;

4) sporządzenie przez ministra właściwego do spraw rodziny informacji o realizacji Programu na podstawie sprawozdań wojewódzkich w terminie:

a) do dnia 31 marca 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.,

b) do dnia 31 marca 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.,

c) do dnia 31 marca 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.,

d) do dnia 31 marca 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.

VII. 2. Szczebel wojewódzki - właściwy wojewoda:

1) udzielanie informacji jednostkom samorządu terytorialnego o zasadach Programu;

2) ocena złożonego przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na środki finansowe;

3) składanie do ministra właściwego do spraw rodziny zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Programu;

4) złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw budżetu o przyznanie środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu w kwocie wskazanej przez ministra właściwego do spraw rodziny; -

5) przekazanie środków jednostce samorządu terytorialnego, a następnie rozliczenie tych środków;

6) przekazanie do ministra właściwego do spraw rodziny sprawozdania z realizacji Programu na terenie danego województwa w terminie:

a) do dnia 14 lutego 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.,

b) do dnia 14 lutego 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.,

c) do dnia 14 lutego 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.,

d) do dnia 14 lutego 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.;

7) kontrola i nadzór nad realizacją Programu przez jednostki samorządu terytorialnego.

VII. 3. Jednostki samorządu terytorialnego:

1) składanie do właściwego wojewody zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na realizację Programu na formularzu zgodnym ze wzorem określonym przez właściwego wojewodę;

2) realizacja zadań zgodnie z Programem;

3) przekazanie właściwemu wojewodzie sprawozdania z realizacji Programu w terminie:

a) do dnia 31 stycznia 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.,

b) do dnia 31 stycznia 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.,

c) do dnia 31 stycznia 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.,

d) do dnia 31 stycznia 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.

Załącznik Nr  1

WZÓR

Zapotrzebowanie1) na środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Lp. Nazwa gminy, powiatu, samorządu, której oferta dotyczy2' Kod terytorialny jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy oferta 3) Liczba instytucji prowadzonych przez samorząd, objętych Programem Dane do obliczenia dofinansowania Kwota zapotrzebowania na dodatki, w tym: dla opiekunów
Liczba osób w tym opiekunów Liczba etatów, ogółem w tym etatów opiekunów
WK PK GK typ gminy ogółem, z tego: żłobki kluby dziecięce dzienny opiekun zespoły
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM dla województwa X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1) Zapotrzebowanie składa właściwy wojewoda odrębnie dla każdego roku.

2) Każdą jednostkę samorządu terytorialnego należy wpisać w osobnym wierszu.

3) Kod terytorialny wg rejestru TERYT prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (7 cyfr w formacie 9999999), gdzie: pierwsze dwie to WK (kod województwa), trzecia i czwarta to PK (kod powiatu), piąta i szósta to GK (kod gminy) i siódma to kod rodzaju gminy (1 - miejska, 2 - wiejska, 3 - miejsko-wiejska).

Załącznik Nr  2

Sprawozdanie 1) z realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"

1 Wysokość środków ogółem wskazanych na realizację Programu przez wojewodów nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w części IV w pkt 1 Programu.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.506

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ustanowienie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".
Data aktu: 19/06/2024
Data ogłoszenia: 24/06/2024
Data wejścia w życie: 25/06/2024