Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ZDALNE MONITOROWANIE KONSOLI ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W SYSTEMIE MAINFRAME"

DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" samodzielnie monitoruje konsolę Mainframe i adekwatnie reaguje na alerty systemowe. Realizując swoje zadania zawodowe, posługuje się specjalistyczną wiedzą na temat komputerów Mainframe, w tym korzysta z dokumentacji technicznej przeznaczonej dla systemów Mainframe. Używa języka JCL (Job Control Language) oraz zarządza zadaniami (JOB). Posługuje się wiedzą z zakresu zbioru pojęć ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Osoba posiadająca tę kwalifikację jest gotowa do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane działania, ustawia priorytety zadań wykonywanych w czasie swojej zmiany i rozwiązuje ewentualne problemy. Zarządza ryzykiem podczas wykonywania zadań zawodowych, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

Zestaw 1. Podstawy znajomości komputerów Mainframe
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zastosowania komputera Mainframe - omawia zastosowanie komputerów Mainframe w poszczególnych branżach;

- omawia typ zadań wsadowych z ośrodka CA Workload (online batch / offline batch), podając przykłady.

Przygotowuje stanowisko pracy - instaluje, konfiguruje i uruchamia odpowiedni emulator systemu operacyjnego z/OS dla danej platformy (Windows lub Linux);

- loguje się do systemu na podstawie dostarczonych parametrów.

Charakteryzuje zestawy danych DATASET - wyjaśnia pojęcie DATASET;

- rozróżnia rodzaje DATASET;

- omawia DATASET: sekwencyjny, partycjonowany, VSAM (Virtual Storage Access Method).

Posługuje się narzędziami: TSO (Time Sharing Option) / ISPF (Interactive System Productivity Facility), SDSF (System Display and Search Facility) - tworzy zestawy danych DATASET;

- modyfikuje zestawy danych DATASET;

- kopiuje zestawy danych DATASET;

- sprawdza komunikaty informacyjne (logi) pracy wsadowej (JOB) w Mainframe;

- sprawdza parametry procesów (np. CPU TIME (Central Processing Unit Time), CPU%);

- zarządza zapytaniami systemu WTOR (Write To Operator with Reply) i alertami;

- znajduje błędy podczas przetwarzania danych i wskazuje możliwe rozwiązania;

- wyszukuje wiadomości w systemie SYSLOG (System Log).

Omawia proces IPL (Initial Program Load) przy użyciu HMC (Hardware Management Console) - przedstawia zastosowanie komunikatów systemu operacyjnego OSM (Operating System Messages);

- przedstawia zastosowanie komunikatów sprzętowych HW (Hardware Messages);

- omawia procedurę RESET i IPL (Initial Program Load).

Posługuje się wiedzą na temat infrastruktury sprzętowej Mainframe (hardware) - omawia pojęcia dotyczące nośników danych: DASD (Direct Access Storage Device), TAPE (Storage subsystem);

- omawia pojęcia dotyczące podzespołów: CPU (Central Processing Unit), FICON (Fibre Connection), CPC (Central Processor Complex);

- omawia pojęcia dotyczące struktur logicznych: LPAR (Logical Partition), HMC (Hardware Management Console), (Parallel Sysplex).

Posługuje się komendami systemu operacyjnego z/OS - posługuje się komendami DISPLAY w pracy z systemem operacyjnym z/OS;

- posługuje się komendami SET w pracy z systemem operacyjnym z/OS;

- posługuje się komendami MODIFY w pracy z systemem operacyjnym z/OS;

- rozróżnia komendy JES2 (Job Entry Subsystem 2) / MVS (Multiple Virtual Storage) / TSO (Time Sharing Option).

Zestaw 2. Praca z konsolą systemową / monitoring
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Monitoruje konsolę - odczytuje alerty z konsoli;

- reaguje na alerty z konsoli adekwatnie do ich poziomu krytyczności.

Nadaje priorytety pracy na zmianie - na podstawie opisu poszczególnych zdarzeń z konsoli decyduje o kolejności ich wykonania;

- nadaje priorytety codziennym zadaniom pochodzącym z różnych źródeł: e-mail, telefon, zdarzenia systemowe na konsoli, service request;

- przekazuje informacje o incydentach do odpowiedniego zespołu.

Posługuje się wiedzą z zakresu zbioru pojęć ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - rozróżnia pojęcia: incydent, problem, service request, change;

- omawia pojęcia: incydent, problem, service request, change.

Posługuje się dokumentacją techniczną przeznaczoną dla systemów Mainframe - interpretuje dostępną dokumentację techniczną;

- identyfikuje kody błędów na podstawie dokumentacji technicznej.

Zestaw 3. Znajomość podstaw JCL (Job Control Language)
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się językiem JCL (Job Control Language) - omawia składowe przetwarzania zadań;

- rozróżnia pojęcia: DD statement, JOB statement, EXEC statement;

- omawia pojęcia: Jobcard, STEP;

- omawia zastosowanie narzędzi typu UTILITY: IEFBR14, ADRDSSU, IDCAMS, IEBGENER, IEBCOPY, DFSORT.

Omawia komunikaty DD statement - omawia pojęcia: DSN, DISP, UNIT, VOL, SPACE, DCB, SYSOUT, RECFM, LRECL, BLKSIZE;

- podaje przykład definicji DATASET.

Zarządza zadaniami systemu z/OS (JOB) - omawia ogólną budowę zadania (JOB) w języku JCL (Job Control Language);

- omawia najczęstsze kody błędów zadań (ABEND) (np. B/D/E-37, JCL (Job Control Language), JCLI, 911);

- rozwiązuje problemy z błędami zadań (JOB);

- omawia różnicę pomiędzy procesami rerun a restart;

- wykonuje procesy: restart, rerun, run, stop;

- dokonuje zmian w zadaniach (JOB);

- na podstawie dostarczonego szkieletu i parametrów tworzy proste zadanie (JOB).

Charakteryzuje cykl życia zadania (JOB) - omawia etapy przetwarzania podsystemu wprowadzania danych JES2 (Job Entry Subsystem 2): INPUT, CONVERSION, PROCESSING, OUTPUT, HARDCOPY, PURGE;

- lokalizuje etapy przetwarzania zadań (JOB) w odpowiedniej kolejce na podstawie komunikatów systemowych.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji
1.1. Metody walidacji
Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Na etapie weryfikacji efektów uczenia się w części teoretycznej stosuje się następujące metody:
- test teoretyczny lub wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z członkami komisji).
Na etapie weryfikacji w części praktycznej stosuje się następujące metody:
- obserwacja w warunkach symulowanych (zadania praktyczne) uzupełniona wywiadem swobodnym lub ustrukturyzo-
wanym (rozmowa z komisją).
Dopuszcza się zastosowanie analizy dowodów i deklaracji (przykładowe dowody: badge Master The Mainframe level 2
bądź równoważny), która może być wykorzystana do potwierdzenia:
- wszystkich efektów uczenia się z zestawu 3. Znajomość podstaw JCL (Job Control Language);
- posiadanie certyfikatu ITIL Foundation umożliwia potwierdzenie efektu uczenia się "Posługuje się wiedzą z zakresu
zbioru pojęć ITIL" z zestawu 2.
1.2. Zasoby kadrowe
Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna składająca się z co najmniej 2 asesorów, z których jeden
pełni funkcję przewodniczącego komisji z głosem decydującym. Członkowie komisji spełniają następujące wymogi:
- udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w Mainframe, w tym minimum 2 ostatnie lata ciągłości
wykonywania zadań zawodowych w obszarze Mainframe System Administration.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Instytucja certyfikująca zapewnia:
1) do części praktycznej:
- komputer klasy PC, na którym przeprowadzana będzie część praktyczna,
- emulator umożliwiający dostęp do środowiska testowego,
- dostęp do środowiska testowego z/OS umożliwiającego sprawdzenie efektów uczenia się,
- dostęp do oficjalnej dokumentacji technicznej przeznaczonej dla systemów Mainframe,
- dostęp do publicznie dostępnych materiałów w Internecie;
2) do części teoretycznej:
- test w języku angielskim w postaci papierowej lub postaci elektronicznej,
- standardowe warunki umożliwiające samodzielną pracę osoby przystępującej do walidacji.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania
Nie określa się wymagań dotyczących etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Nie dotyczy

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.258

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 05/01/2023
Data ogłoszenia: 13/03/2023
Data wejścia w życie: 13/03/2023