Stawki opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie stawek opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029) ogłasza się obowiązujące na rok 2024 stawki opłaty:
1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,

2) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,

3) eksploatacyjnej,

4) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

5) z tytułu podziemnego składowania odpadów,

6) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

7) dodatkowej za wydobywanie kopaliny, dla której stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0 zł, albo opłaty dodatkowej z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, dla których stawka opłat wynosi 0 zł

- określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT NA ROK 2024

1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu - 753,87 zł;

2) węgla brunatnego - 301,59 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 150,84 zł.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 283,44 zł.

3. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Lp. Rodzaj kopaliny Jednostka miary (j.m.) Stawka opłaty eksploatacyjnej

(zł/j.m.)

1 2 3 4
1 Alabastry t 4,41
2 Amfibolity t 1,51
3 Anhydryty t 5,22
4 Baryty t 7,87
5 Bazalty t 1,57
6 Bentonity t 2,73
7 Chalcedonity t 0,98
8 Diabazy t 1,18
9 Dolomity t 1,32
10 Gabra t 1,51
10a Gazy szlachetne tys. m3 51,80
11 Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 32,05
11a Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 8,35
12 Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 26,72
12a Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 6,94
12b Gaz ziemny z zawartością helu >0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 29,63
12c Gaz ziemny z zawartością helu >0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 7,70
13 Gipsy t 2,51
14 Gliny ogniotrwałe i ceramiczne t 4,91
15 Gnejsy t 1,58
16 Granity t 1,58
1 2 3 4
17 Granodioryty t 1,58
18 Hornfelsy t 1,34
19 Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne kg 13,90
20 Kaoliny t 4,41
21 Kopaliny ilaste pozostałe m3 3,28
22 Kreda jeziorna t 0,39
23 Kreda pisząca t 1,07
24 Kwarc t 2,73
25 Kwarcyty t 1,40
26 Łupki t 1,89
27 Magnezyty t 6,98
28 Margle t 1,05
29 Marmury t 5,28
30 Melafiry t 1,60
31 Metan z węgla kamiennego tys. m3 0,00
32 Opoki t 0,98
33 Piaski i żwiry t 0,81
34 Piaskowce t 1,18
34a Pierwiastki ziem rzadkich kg 647,25
35 Porfiry t 1,18
36 Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t t 66,72
36a Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t t 49,18
37 Rudy cynkowo-ołowiowe t 1,72
38 Rudy miedzi t 4,61
39 Rudy złota g Au (w rudzie) 0,67
40 Rudy uranu kg U (w rudzie) 12,26
41 Serpentynity t 1,18
42 Siarka rodzima t 2,16
43 Sjenity t 1,34
44 Skalenie t 3,61
45 Skały diatomitowe t 8,74
46 Solanki m3 2,95
47 Sole t 2,23
48 Szarogłazy t 1,34
49 Torfy m3 1,74
50 Torfy lecznicze (borowiny) m3 1,74
51 Trawertyny t 1,05
52 Tufy t 1,18
53 Wapienie t 1,05
54 Węgiel brunatny t 2,51
55 Węgiel kamienny t 3,17
1 2 3 4
55a Wodór tys. m3 28,00
56 Wody lecznicze m3 1,99
57 Wody termalne m3 0,00
58 Zieleńce t 1,34
59 Ziemia krzemionkowa t 8,74
60 Zlepieńce t 5,28
61 Inne kopaliny t 5,28

4. Stawka opłaty z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynosi dla:

1) substancji gazowych - 2,44 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych - 4,72 zł/t;

3) pozostałych substancji - 2,42 zł/t.

5. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania odpadów wynosi dla odpadów:

1) niebezpiecznych - 96,07 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych - 5,59 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 7,48 zł/t;

4) promieniotwórczych - 96,07 zł/t.

6. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 7,06 zł/t.

7. Stawka opłaty dodatkowej za wydobywanie kopaliny, dla której stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0 zł, albo opłaty dodatkowej z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, dla których stawka opłat wynosi 0 zł, wynosi:

1) 1,48 zł/m3 w przypadku wód termalnych;

2) 6,60 zł/tys. m3 w przypadku metanu z węgla kamiennego;

3) 73,69 zł/t w przypadku podziemnego składowania odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1260

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Stawki opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Data aktu: 16/11/2023
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024