Roboczy Zespół do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność".

ZARZĄDZENIE Nr 406
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność"

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się roboczy Zespół do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność", zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
Zadaniem Zespołu jest prowadzenie dwustronnego dialogu zmierzającego do wypracowania porozumienia w zakresie postulatów wnoszonych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" w zakresie wskazanym przez współprzewodniczących Zespołu.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
ze strony rządowej:
a)
współprzewodniczący - Pan Marek Kuchciński, Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b)
pozostali członkowie, po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
Ministra Aktywów Państwowych,
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Edukacji i Nauki,
Ministra Finansów,
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,
Ministra Infrastruktury,
Ministra Klimatu i Środowiska,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Rozwoju i Technologii,
Ministra Sportu i Turystyki,
Ministra Sprawiedliwości,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra do spraw Unii Europejskiej,
Ministra Zdrowia;
2)
ze strony Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", wskazani przez Komisję Krajową:
a)
współprzewodniczący - Pan Henryk Nakonieczny,
b)
pozostali członkowie:
Pan Bogdan Kubiak,
Pan Bartłomiej Mickiewicz,
Pani Edyta Odyjas,
Pan Ryszard Proksa,
Pan Wojciech Ilnicki,
1
 Pan Andrzej Kuchta,
Pan Bogusław Hutek,
Pan Jarosław Grzesik;
3)
sekretarz Zespołu - wyznaczony przez działających w porozumieniu współprzewodniczących, spośród pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Współprzewodniczący, w porozumieniu, mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu przedstawicieli innych niż wskazane w ust. 1 organów administracji rządowej, instytucji lub organizacji, a także specjalistów i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.
3. 
Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą współprzewodniczących, zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4. 
1. 
Współprzewodniczący, w porozumieniu:
1)
zwołują posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
współprzewodniczą posiedzeniom;
3)
ustalają terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
wyznaczają swoich zastępców spośród członków Zespołu.
2. 
Zastępca współprzewodniczącego wykonuje zadania współprzewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. 
W celu realizacji zadań Zespołu współprzewodniczący mogą, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób biorących udział w pracach Zespołu.
§  5. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w drodze uzgodnienia stanowisk.
§  6. 
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§  7. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisują osoby współprzewodniczące posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu. Protokół jest przekazywany do wiadomości Prezesa Rady Ministrów.
§  8. 
1. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  9. 
Udział w pracach Zespołu, w tym udział w pracach grup roboczych, o których mowa w § 4 ust. 3, jest nieodpłatny.
§  10. 
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek współprzewodniczących, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  11. 
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadania, o którym mowa w § 2.
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret szóste zmienione przez § 1 zarządzenia nr 431 z dnia 29 grudnia 2022 r. (M.P.2022.1285) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1173

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Roboczy Zespół do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność".
Data aktu: 02/12/2022
Data ogłoszenia: 02/12/2022
Data wejścia w życie: 03/12/2022