Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii.

ZARZĄDZENIE Nr 177
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
Pełnomocnikiem jest Adam Eberhardt.
§  3. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
koordynowanie oraz monitorowanie działań organów administracji rządowej służących wspieraniu procesu reform w Republice Mołdawii;
2)
przekazywanie wniosków, opinii oraz informacji organom administracji rządowej oraz innym krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania służące wspieraniu procesu reform w Republice Mołdawii;
3)
utrzymywanie, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych, kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń z przedstawicielami administracji rządowej Republiki Mołdawii oraz państw trzecich w zakresie realizacji zadań Pełnomocnika;
4)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
§  4. 
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  5. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi oraz osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa.
§  6. 
1. 
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
2. 
Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  7. 
Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania ze swojej działalności za okresy nie dłuższe niż półroczne, w terminie do 30 dni od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.
§  8. 
1. 
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika.
2. 
Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021