Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu.

M.P.2021.219
ZARZĄDZENIE Nr 187
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2.  Pełnomocnikiem jest Danuta Dmowska-Andrzejuk.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) opracowanie, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Narodowego Centrum Sportu;
2) prowadzenie i monitorowanie realizacji działań mających na celu utworzenie Narodowego Centrum Sportu, w tym w zakresie inwestycyjnym;
3) koordynacja działań podejmowanych w zakresie, o którym mowa w pkt 2;
4) przygotowywanie sprawozdań z przebiegu realizacji i efektów działań, o których mowa w pkt 2.
§  3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.
2.  Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
3.  Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  5.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
§  6. 
1.  Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  7. 
1.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Sportu.
2.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 25, której dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021