Międzyresortowy Zespół do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych.

M.P.2020.998
ZARZĄDZENIE Nr 35
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy koordynacja programowania i wdrażania środków w ramach:
1) Funduszu Schengen (Instrumentu Finansowego Schengen),
2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego:
a) obejmującego działania Priorytetu 7 edycji na lata 2004-2009 "Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie narodowych planów działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa",
b) obejmującego działania Programu PL 15 edycji na lata 2009-2014 "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych",
3) Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, obejmującego działania Programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi",
4) Funduszu Granic Zewnętrznych, obejmującego działania Programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi",
5) Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, obejmującego działania Programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi",
6) Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
7) Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

- zwanych dalej "Funduszami Spraw Wewnętrznych".

2.  Koordynacja programowania i wdrażania środków, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) organizację i koordynację działań poszczególnych podmiotów reprezentowanych w pracach Zespołu w zakresie programowania i wdrażania Funduszy Spraw Wewnętrznych;
2) pełnienie funkcji komitetu monitorującego do spraw Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji;
3) opiniowanie propozycji rozdziału środków finansowych w ramach Funduszy Spraw Wewnętrznych;
4) opiniowanie harmonogramu wydatkowania środków finansowych Funduszy Spraw Wewnętrznych, w szczególności przyjmowanie programów wieloletnich oraz rocznych;
5) zapewnienie zgodności wykorzystania środków finansowych Funduszy Spraw Wewnętrznych z polityką Unii Europejskiej oraz przepisami finansowymi Unii Europejskiej.
3.  Szczegółowy tryb prac Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) zastępca przewodniczącego - dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach europejskich instrumentów finansowych z obszaru sprawy wewnętrzne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3) pozostali członkowie:
a) po jednym, w randze sekretarza albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Ministra Sprawiedliwości,
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
ministra właściwego do spraw pracy,
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w kwestiach dotyczących Norweskiego Mechanizmu Finansowego w charakterze obserwatora, bez prawa głosu,
b) Szef Służby Celnej,
c) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
d) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
e) Komendant Główny Policji,
f) Komendant Główny Straży Granicznej,
g) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
4) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach europejskich instrumentów finansowych z obszaru sprawy wewnętrzne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4. 
1.  Zespół pracuje pod kierownictwem przewodniczącego na posiedzeniach oraz w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk. Korespondencja odbywa się w szczególności za pośrednictwem faksu, systemu ePUAP oraz poczty elektronicznej.
2.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, o ile drogą korespondencyjną nie zostanie osiągnięty kompromis albo w razie innej konieczności;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala terminy i program posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
3.  Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.
§  5.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby niebędące członkami Zespołu, w tym przedstawicieli zainteresowanych organów państwowych, instytucji i organizacji, a także ekspertów.
§  6.  Harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2, Zespół ustala na bieżąco, w ramach udostępnienia środków objętych Funduszami Spraw Wewnętrznych.
§  7. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.  Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.
3.  Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  8. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uzgodnione projekty uchwał mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
2.  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku uchwał podejmowanych podczas posiedzeń niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
3.  Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu oraz pracownikom, o których mowa w § 7 ust. 2, o ile nie dysponują odpowiednim upoważnieniem, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  9.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  10.  Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  11. 
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna właściwa w sprawach europejskich instrumentów finansowych z obszaru sprawy wewnętrzne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  12.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  13. 
1.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;
2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;
3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Zespołu;
4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;
5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Zespołu;
6) zasadności dalszego funkcjonowania Zespołu.
3.  Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac Zespołu.
4.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) dane osoby sporządzającej oraz osoby zatwierdzającej dokument, podstawę prawną utworzenia Zespołu oraz informację o okresie objętym sprawozdaniem;
2) informację o zadaniach zrealizowanych przez Zespół;
3) informację o zadaniach niezrealizowanych przez Zespół wraz z uzasadnieniem;
4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Zespołu;
5) podsumowanie prac Zespołu.
5.  Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 3, dołącza się kopie niezbędnych dokumentów.
§  14. 
1.  Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2.  Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 3.
§  15.  Sprawy wszczęte i niezakończone przez dotychczasowy Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów utworzony na podstawie zarządzenia nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów, zmienionego zarządzeniem nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2008 r. oraz zarządzeniem nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r., są prowadzone przez Zespół.
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2015 r.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020