Nadanie statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

M.P.20.87
ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 477).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

§  1.  Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia obsługę Ministra Cyfryzacji, właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270), do spraw objętych działem informatyzacja.
§  2.  W skład Ministerstwa Cyfryzacji wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Architektury Informacyjnej Państwa;
2) Departament Budżetu i Finansów;
3) Departament Cyberbezpieczeństwa;
4) Departament Polityki Międzynarodowej;
5) Departament Prawny;
6) Departament Rozwiązań Innowacyjnych;
7) Departament Rozwoju Usług;
8) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;
9) Departament Telekomunikacji;
10) Departament Zarządzania Danymi;
11) Departament Zarządzania Systemami;
12) Biuro Dyrektora Generalnego;
13) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja zapewniają w szczególności:
1) Departament Architektury Informacyjnej Państwa;
2) Departament Cyberbezpieczeństwa;
3) Departament Rozwiązań Innowacyjnych;
4) Departament Rozwoju Usług;
5) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;
6) Departament Telekomunikacji;
7) Departament Zarządzania Danymi;
8) Departament Zarządzania Systemami.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Cyfryzacji.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020