Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

M.P.2020.668
UCHWAŁA Nr 33/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2020 r. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) zapotrzebowanie roczne - zapotrzebowanie na wartości kolekcjonerskie, składane przez Dystrybutora do dnia 31 października roku poprzedzającego rok planowanej emisji, dotyczące wartości kolekcjonerskich ujętych w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich";

6) umowa sprzedaży - umowę zawartą pomiędzy NBP a Dystrybutorem, dotyczącą sprzedaży przez NBP wartości kolekcjonerskich;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Katalog cech produkcyjnych - specyfikację dopuszczalnych i niedopuszczalnych cech produkcyjnych monet kolekcjonerskich, która jest dostępna do wglądu w oddziałach okręgowych NBP i na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);";

2) w § 5 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"l) Dystrybutorzy składają zapotrzebowanie roczne na wartości kolekcjonerskie, ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich";",

b) pkt 3 -9 otrzymuj ą brzmienie:

"3) w przypadku wprowadzenia do "Technicznego planu emisji wartości kolekcjonerskich" dodatkowego rodzaju wartości kolekcjonerskich, zapotrzebowania na te wartości przyjmowane są do realizacji w terminie 10 dni, od dnia podania do wiadomości publicznej informacji o jego aktualizacji;

4) przy sprzedaży poszczególnych rodzajów złotych monet kolekcjonerskich oraz zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zapotrzebowanie roczne, Dystrybutorom, którzy złożyli zapotrzebowanie roczne do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich lub zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy zakupie od 1,0% do 1,99% wielkości ich nakładu,

b) 10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich lub zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy zakupie co najmniej 2,0% wielkości ich nakładu;

5) przy sprzedaży wartości kolekcjonerskich, z wyłączeniem wartości, o których mowa w pkt 4, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zapotrzebowanie roczne, Dystrybutorom, którzy złożyli zapotrzebowanie roczne do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie od 2,0% do 4,99% wielkości ich nakładu,

b) 10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie od 5,0% do 7,99% wielkości ich nakładu,

c) 15,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie co najmniej 8,0% wielkości ich nakładu;

6) Dystrybutorom, którzy złożą dodatkowe zapotrzebowanie roczne na wartości kolekcjonerskie ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich" po dniu 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych, o których mowa w pkt 4 i 5, pomniejszonych o 30%, z zastrzeżeniem pkt 3. Dodatkowe zapotrzebowania roczne będą realizowane zgodnie z kolejnością ich składania;

7) przy sprzedaży monet, banknotów i zestawów kolekcjonerskich, pozostających w zapasie NBP, dla których w dniu składania zamówienia upłynął co najmniej miesiąc od dnia ich emisji, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 2,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich oraz zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy łącznym zakupie co najmniej 30 sztuk poszczególnych tematów danej wartości kolekcjonerskiej,

b) 7,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich, z wyłączeniem wartości, o których mowa w lit. a, przy łącznym zakupie co najmniej 150 sztuk poszczególnych tematów danej wartości kolekcjonerskiej;

8) w przypadku gdy popyt na wartości ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich" przekroczy dostępną dla Dystrybutorów liczbę wartości kolekcjonerskich, zapotrzebowania roczne będą podlegały redukcji zgodnie z następującym algorytmem:

gdzie:

Li - oznacza liczbę danych wartości kolekcjonerskich przyznanych i-temu Dystrybutorowi po redukcji, z zaokrągleniem w dół do części całkowitych,

ni - oznacza liczbę danych wartości kolekcjonerskich, na które i-ty Dystrybutor złożył zapotrzebowanie,

H - oznacza liczbę Dystrybutorów, którzy złożyli zapotrzebowania na zakup danych wartości kolekcjonerskich,

oznacza sumaryczną liczbę danych wartości kolekcjonerskich, na które wszyscy Dystrybutorzy złożyli zapotrzebowania,

Ni - oznacza transzę danych wartości kolekcjonerskich, przeznaczoną do sprzedaży dla Dystrybutorów;

9) umowy sprzedaży będą zawierały odpowiednie postanowienia, zabezpieczające NBP na wypadek naruszenia zobowiązań przez Dystrybutorów.";

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Wydanie złotych monet uncjowych odbiorcom instytucjonalnym następuje po dokonaniu wpłaty należnej kwoty, wynikającej z potwierdzonego zamówienia, na wskazany rachunek bankowy NBP.";

4) w załączniku nr 1 do uchwały w § 7 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) żądania przekazania przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych;".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, mają zastosowanie po raz pierwszy do zapotrzebowań rocznych dotyczących wartości kolekcjonerskich emitowanych od 2021 roku.

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.668

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.
Data aktu: 21/07/2020
Data ogłoszenia: 29/07/2020
Data wejścia w życie: 13/08/2020, 01/01/2021