Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.380
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "WDRAŻANIE DOSTĘPNOŚCI W ORGANIZACJI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Wdrażanie dostępności w organizacji
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Dokument ważny bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację "Wdrażanie dostępności w organizacji" jest odpowiedzialna za wdrażanie dostępności oraz przepisów prawa i dobrych praktyk w organizacji, w tym standardów: architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego. Posługuje się wiedzą i definiuje rozwiązania w zakresie dostępności organizacji. Charakteryzuje funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami. Realizując swoje zadania, stosuje przepisy, wytyczne, standardy i normy w zakresie dostępności. Tworzy plan poprawy dostępności w organizacji dotyczący wszystkich obszarów jej działalności, m.in. stron internetowych, aplikacji, dokumentów cyfrowych, dostępności architektonicznej, zatrudniania i pracy z osobami z niepełnosprawnościami, obsługi klienta, kompetencji pracowników w zakresie obsługi i współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami. Dobiera rozwiązania do potrzeb i charakteru działalności danej organizacji.
Zestaw 1. Omawianie zagadnień związanych z dostępnością i przepisami prawa
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się wiedzą dotyczącą funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami w kontekście dostępności organizacji - rozróżnia i omawia potrzeby uczestników/uczestniczek w zakresie dostępności (m.in. osób z niepełnosprawnością fizyczną lub krótkotrwałymi problemami w poruszaniu się, wzroku, słuchu, intelektualną, osób starszych, rodziców/opiekunów/opiekunek);

- omawia przepisy i dobre praktyki dotyczące obsługi klientów/klientek ze szczególnymi potrzebami;

- omawia przepisy i dobre praktyki dotyczące zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. możliwość wejścia z psem przewodnikiem).

Posługuje się wiedzą dotyczącą rozwiązań w zakresie dostępności, min. cyfrowej, architektonicznej, transportowej i informacyjno-komunikacyjnej - wymienia i omawia różne formy dostępności, m.in. architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej;

- wskazuje i omawia przepisy oraz dobre praktyki w zakresie realizowanych przez organizację zakupów i wdrażanych przez nią nowych produktów i usług;

- omawia przepisy i dobre praktyki dotyczące zatrudniania i pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Zestaw 2. Ewaluacja spełnienia przez organizację standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz przepisów prawa i dobrych praktyk
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia dostępność organizacji w zakresie min. architektonicznym, cyfrowym, transportowym i informacyjno-komunikacyjnym oraz stosowanych przepisów prawa - identyfikuje problemy/błędy w zakresie stosowanych procedur, instrukcji i przepisów wewnętrznych;

- sprawdza dostępność obiektów, min. obecność i zgodność z przepisami miejsc parkingowych, dostępność głównego wejścia oraz poszczególnych kondygnacji obiektu, możliwość dotarcia dostępną komunikacją publiczną;

- sprawdza dostępność cyfrową, min. strony internetowej, wybranych dokumentów cyfrowych, aplikacji i aplikacji mobilnych na podstawowym poziomie, np. za pomocą walidatorów;

- sprawdza procedury realizacji usług komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami;

- określa obszary wymagające konieczności dodatkowych audytów dostępności organizacji przeprowadzanych przez innych ekspertów/ekspertki z zakresu dostępności.

Rekomenduje rozwiązania uwzględniające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami i możliwości ich realizacji przez organizację - proponuje rozwiązania zapewniające dostępność (z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego lub racjonalnego usprawnienia) w głównych obszarach działalności organizacji, m.in. obsługa klienta, komunikacja, usługi, kadry, zarządzanie;

- proponuje obszary szkoleń z uwzględnieniem ich ramowego programu w zakresie dostępności dla pracowników/pracownic organizacji, min. obsługa klienta, komunikacja, usługi, kadry, zarządzanie.

Zestaw 3. Tworzenie planu i rozwiązań w zakresie dostępności w organizacji
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Opracowuje rozwiązania dla wdrożenia dostępności organizacji - wymienia kluczowe obszary działania organizacji, dla których niezbędne jest opracowanie rozwiązań w zakresie dostępności;

- przedstawia szczegółowe rozwiązania w zakresie wdrożenia dostępności w organizacji;

- przedstawia obszary współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie poprawy dostępności organizacji.

Przedstawia plan poprawy dostępności w organizacji - wskazuje rozwiązania bezkosztowe, możliwe do natychmiastowego wprowadzenia;

- wskazuje rozwiązania niskokosztowe w podziale na priorytety;

- wskazuje rozwiązania wysokokosztowe w podziale na priorytety;

- określa szacunkowe koszty wdrożenia zmian;

- przedstawia harmonogram wprowadzania zmian;

- wskazuje realizatorów rozwiązań służących poprawie dostępności;

- proponuje rekomendacje do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub podobnych;

- określa treść oświadczenia o dostępności organizacji m.in. w obszarach: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym i transportowym.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się wyłącznie metody: test teoretyczny, analiza dowodów i deklaracji uzupełniona rozmową z komisją.

1.2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z co najmniej 2 członków, którzy spełniają następujące wymagania: przewodniczący komisji:

- posiada minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty do spraw dostępności w organizacji lub równoważnym związanym z dostępnością organizacji;

- posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania dostępnością w organizacji w minimum 3 opisanych w kwalifikacji obszarach.

Wszyscy członkowie komisji walidacyjnej muszą:

- posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności (minimum 100 godzin szkoleniowych);

- posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie wdrażania standardów dostępności w ostatnich 2 latach przed powołaniem na członka komisji (co najmniej dwa wdrożenia).

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test teoretyczny z zakresu znajomości standardu dostępności i przepisów prawa (zestaw 01). Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywny wynik z części teoretycznej walidacji. W części praktycznej weryfikacji efektów uczenia się (obejmującej zestawy 02-03) wykorzystuje się metodę analizy dowodów i deklaracji połączoną z rozmową komisji z uczestnikiem walidacji. Uczestnik walidacji przedstawia dowody w postaci portfolio wskazującego na dotychczasowe doświadczenie uczestnika walidacji w obszarze wdrożenia dostępności w organizacji. Przedstawienie portfolio nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie dostarczyły portfolio, przygotowują wskazane niżej materiały/prace; albo dowody przygotowane specjalnie do celów weryfikacji efektów uczenia się, tj. plan wdrożenia dostępności w organizacji oraz opracowany w formie pisemnej opis studium przypadku, w ramach którego opracowano plan wdrożenia dostępności w organizacji. Podczas walidacji kandydat do uzyskania kwalifikacji przedstawia przygotowany opis w postaci prezentacji multimedialnej. Po prezentacji komisja rozmawia z osobą przystępującą do walidacji na temat przygotowanych treści. Praktyczną część walidacji przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny. Pomieszczenie, w którym przeprowadzana jest walidacja, powinno być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w systemie elektronicznym - platforma internetowa powinna spełniać obowiązujący standard WCAG na poziomie AA.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja prowadząca proces walidacji zapewnia kandydatom wsparcie doradcy walidacyjnego w zakresie identyfikowania oraz dokumentowania efektów uczenia się. Korzystanie z tego wsparcia nie jest obowiązkowe. Doradca walidacyjny wspiera kandydata w przygotowaniu portfolio, w którym zawiera dokumentację dostosowania organizacji do standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie kandydata w procesie identyfikowania oraz dokumentowania efektów uczenia się, które mogą zostać potwierdzone metodą analizy dowodów. Doradca walidacyjny:

- umie stosować metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji;

- zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się;

- zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla niniejszej kwalifikacji.

7. Warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji
Nie określa się warunków, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji.
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021