Białoruś-Polska. Umowa o budowie nowego drogowego granicznego obiektu mostowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo na polsko-białoruskiej granicy państwowej. Mińsk.2019.06.27.

M.P.2020.236
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o budowie nowego drogowego granicznego obiektu mostowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo na polsko-białoruskiej granicy państwowej,
podpisana w Mińsku dnia 27 czerwca 2019 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białorusi, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", dążąc do zapewnienia ruchu drogowego pomiędzy obydwoma Państwami uzgodniły, co następuje:
Artykuł  1
1.  Umawiające się Strony uznają za konieczne wybudowanie w rejonie znaku granicznego nr 064 nowego drogowego granicznego obiektu mostowego, zwanego dalej "mostem", przez rzekę Bug, między miejscowością Sławatycze, położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a miejscowością Domaczewo, położoną na terytorium Republiki Białorusi.
2.  Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy odpowiadają właściwe organy Umawiających się Stron, zwane dalej "właściwymi organami". Umawiające się Strony przekażą sobie wzajemnie w drodze dyplomatycznej na piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, dane kontaktowe właściwych organów.
3.  W celu realizacji postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia budowlane:
1) na terytorium Państw Umawiających się Stron - rozbiórka obecnego drogowego granicznego obiektu mostowego;
2) na terytorium Państw Umawiających się Stron - budowa nowego mostu przez rzekę Bug; granicę prac w zakresie budowy nowego mostu stanowi granica działek dojazdów o długości 20 metrów od osi skrajnych podpór;
3) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - budowa dojazdu do mostu w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego Sławatycze - Domaczewo, z włączeniem do polskiej drogi krajowej nr 63;
4) na terytorium Republiki Białorusi - budowa dojazdu do mostu w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego Sławatycze - Domaczewo, z włączeniem do białoruskiej drogi samochodowej o znaczeniu krajowym R-94.
4.  Umawiające się Strony dołożą wszelkich starań, aby przedsięwzięcia budowlane wymienione w ustępie 3 niniejszego artykułu zostały zakończone nie później niż do końca grudnia 2021 r.
Artykuł  2
1.  Polska Umawiająca się Strona, w celu realizacji postanowień zawartych w artykule 1 niniejszej Umowy, jest zobowiązana do:
1) wykonania dojazdu do mostu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu wybudowania mostu;
2) przygotowania materiałów dotyczących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego dla inwestycji realizowanej na terytorium swojego Państwa, w tym uwzględniając postanowienia Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.;
3) opracowania, w oparciu o materiały i opracowania dostarczone przez białoruską Umawiającą się Stronę, dokumentacji koniecznej dla uzyskania zezwoleń na budowę, wymaganych przepisami polskiego prawa oraz uzyskania właściwych decyzji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przekazania posiadanych materiałów mogących służyć projektowaniu mostu właściwemu organowi białoruskiej Umawiającej się Strony.
2.  Białoruska Umawiająca się Strona w celu realizacji postanowień zawartych w artykule 1 niniejszej Umowy, jest zobowiązana do:
1) uzyskania właściwych zezwoleń na terytorium Republiki Białorusi w tym przygotowania koniecznej dokumentacji dla realizowanej inwestycji uwzględniając postanowienia Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., oraz uzyskanie wydania państwowej ekspertyzy ekologicznej;
2) przekazania właściwemu organowi polskiej Umawiającej się Strony materiałów i opracowań dla potrzeb uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wykonania prac przygotowawczych i prowadzenia budowy mostu oraz rozbiórki obecnego drogowego granicznego obiektu mostowego, zwanych dalej "projektem", a w szczególności:
a) wykonania prac badawczo-pomiarowych,
b) przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
c) uzgodnienia z polską Umawiającą się Stroną opracowania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia otwartego przetargu na realizację projektu;
4) przeprowadzenia otwartego przetargu i wybrania generalnego wykonawcy zwanego dalej "wykonawcą" na realizację projektu; białoruska Umawiająca się Strona zapewni przedstawicielom właściwego organu polskiej Umawiającej się Strony udział, w charakterze obserwatora, w pracach komisji przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy oraz przekaże właściwemu organowi polskiej Umawiającej się Strony ofertę (w rublach białoruskich oraz w euro według kursu Banku Narodowego Republiki Białorusi z dnia złożenia oferty przetargowej), która zostanie przyjęta zgodnie z wynikami otwartego przetargu;
5) zawarcia umowy na realizację projektu;
6) pełnienia funkcji zamawiającego, a w szczególności:
a) sprawdzenia dokumentacji wykonawczej,
b) sprawowania nadzoru technicznego,
c) sprawdzania prawidłowości rozliczeń robót w ramach umowy na realizację projektu oraz zlecania i rozliczania robót dodatkowych i płatności z ich tytułu, każdorazowo w porozumieniu z przedstawicielami właściwego organu polskiej Umawiającej się Strony,
d) przekazania właściwemu organowi polskiej Umawiającej się Strony kopii dokumentów powykonawczych;
7) wyegzekwowania od wykonawcy w okresie gwarancyjnym usunięcia ewentualnych wad i usterek związanych z realizacją projektu, w tym zgłaszanych przez polską Umawiającą się Stronę;
8) wykonania dojazdu do mostu na terytorium Republiki Białorusi do czasu wybudowania mostu.
3.  Wykonawca, w rozumieniu niniejszej Umowy, to podmiot gospodarczy, z którym zostanie zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych zgodnie z wynikami otwartego przetargu na wykonanie projektu.
4.  Otwarty przetarg na realizację projektu zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Republiki Białorusi. W dokumentacji przetargowej zostanie zawarty wymóg, że cena ofertowa i cena poszczególnych pozycji będzie wyrażona w rublach białoruskich oraz w euro, według kursu Banku Narodowego Republiki Białorusi z dnia składania oferty przetargowej.
Artykuł  3
1.  Żadne prace związane z realizacją projektu nie powinny naruszać przebiegu granicy państwowej oraz lokalizacji znaków granicznych.
2.  Wszelkie prace związane z realizacją projektu, które mogą mieć wpływ na przebieg granicy państwowej lub lokalizację znaków granicznych, podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony granicy państwowej Państw Umawiających się Stron, o których mowa w umowie międzynarodowej regulującej stosunki prawne na polsko-białoruskiej granicy państwowej.
Artykuł  4
1.  Most będzie projektowany, budowany i oddany do użytkowania zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, normami i przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi na terytorium Państw Umawiających się Stron. W przypadku gdy normy i przepisy byłyby odmienne, należy przyjąć te z nich, które są bardziej rygorystyczne. Przed wydaniem właściwych zezwoleń dokumentację projektową należy uzgodnić z właściwym organem polskiej Umawiającej się Strony oraz właściwymi organami ochrony granicy państwowej Państw Umawiających się Stron.
2.  Dokumentacja projektowa i kosztorysowa, finansowa i komplet dokumentacji powykonawczej zostaną opracowane w języku polskim i języku rosyjskim.
3.  Właściwy organ białoruskiej Umawiającej się Strony uzgodni dokumentację przetargową (warunki ogólne i szczegółowe, specyfikacje techniczne, rysunki oraz kosztorys inwestorski na realizację projektu) z właściwym organem polskiej Umawiającej się Strony. Jeden komplet dokumentacji przetargowej zostanie przekazany właściwemu organowi polskiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  5

Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią na terytorium swojego Państwa, w odpowiednim czasie, niezbędne tereny i udostępnią je wykonawcy, w celu realizacji projektu, zgodnie z prawem wewnętrznym Państw Umawiających się Stron.

Artykuł  6

Właściwe organy Umawiających się Stron będą dokonywać odbioru mostu wspólnie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Artykuł  7
1.  Każda z Umawiających się Stron ponosi połowę kosztów związanych z projektem.
2.  Dodatkowo polska Umawiająca się Strona pokrywa białoruskiej Umawiającej się Stronie połowę kosztów administracyjnych, związanych z:
1) przeprowadzeniem prac badawczo-pomiarowych oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
2) przygotowaniem dokumentacji przetargowej;
3) przeprowadzeniem otwartego przetargu;
4) prowadzeniem nadzoru technicznego.
3.  Kwota, do której pokrycia zobowiązana jest polska Umawiająca się Strona na podstawie ustępu 2 niniejszego artykułu, nie może przekraczać 3,5 (trzy i pół) % kosztów budowy mostu.
Artykuł  8
1.  Właściwy organ białoruskiej Umawiającej się Strony pokryje wszystkie wydatki dotyczące realizacji projektu na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez wykonawcę, odpowiednio do etapu wykonania prac.
2.  Właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony będzie zwracać właściwemu organowi białoruskiej Umawiającej się Strony wydatki zgodnie z postanowieniami artykułu 7 niniejszej Umowy, na podstawie dokumentów rozliczeniowych potwierdzonych przez pełnomocników, o których mowa w artykule 14 ustęp 3 i 4 niniejszej Umowy.
3.  Właściwy organ białoruskiej Umawiającej się Strony będzie informował właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem o szacunkowej wysokości środków finansowych potrzebnych na wydatki i jednocześnie o stanie wypłat w formie zestawień, zawierających wysokości i terminy wypłat.
4.  Wszystkie płatności właściwego organu polskiej Umawiającej się Strony będą dokonywane w euro, według kursu Banku Narodowego Republiki Białorusi z dnia płatności, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych potwierdzonych przez pełnomocników, o których mowa w artykule 14 ustęp 3 i 4 niniejszej Umowy.
5.  Powstanie rozbieżności w dokumentach rozliczeniowych nie wstrzymuje płatności kwot niebędących przedmiotem tej rozbieżności.
6.  Właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony otrzyma kopie umów zawartych z wykonawcą od właściwego organu białoruskiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  9

Część mostu, która znajduje się na terytorium Państwa jednej z Umawiających się Stron stanowi jego własność.

Artykuł  10
1.  Zasady utrzymania mostu określa odrębna umowa.
2.  Utrzymanie dojazdów do mostu oraz urządzeń odwadniających na tych dojazdach zapewnia każda z Umawiających się Stron dla dojazdu znajdującego się na terytorium swojego Państwa.
Artykuł  11
1.  Osoby wykonujące zgodnie z niniejszą Umową prace związane z jej realizacją mogą przekraczać granicę państwową na zasadach określonych w odrębnej umowie międzynarodowej między państwami Umawiających się Stron regulującej stosunki prawne na polsko-białoruskiej granicy państwowej pod warunkiem, że posiadają przy sobie dokumenty uprawniające do jej przekraczania wymagane prawem każdej z Umawiających się Stron.
2.  Osoby wykonujące prace zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony nie potrzebują dla wykonywania tych prac zezwoleń na pracę drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  12
1.  Dla dostawy towarów, świadczenia usług, eksportu i importu towarów dokonywanych w związku z realizacją projektu będą odpowiednio stosowane celne i podatkowe przepisy prawne Państwa każdej z Umawiających się Stron.
2.  Narzędzia, urządzenia, części zapasowe, pojazdy i sprzęt techniczny, przeznaczone do wykonywania robót związanych z realizacją projektu, mogą być przewiezione czasowo na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z niniejszą Umową i przepisami Państwa, na terytorium którego odbywa się wwóz.
3.  Właściwe organy podatkowe i celne Umawiających się Stron będą się wzajemnie porozumiewać i przekazywać niezbędne informacje oraz udzielać pomocy przy stosowaniu przepisów prawa zgodnie z postanowieniami ustępu 1 i 2 niniejszego artykułu.
Artykuł  13

Udostępnienie wszelkich danych osobowych, zwanych dalej "danymi", dotyczących osób wykonujących zgodnie z niniejszą umową prace lub kontrolujących realizację projektu, następuje przy zachowaniu przez właściwe organy Umawiających się Stron następujących warunków:

1) właściwe organy Umawiających się Stron przekazujące dane, są zobowiązane do dostarczenia danych zgodnych z prawdą, pełnych i aktualnych, niezbędnych ze względu na realizację celów wynikających z niniejszej umowy; jeśli okaże się, że przekazane zostały dane nieprawdziwe lub niekompletne, właściwy organ przekazujący dane zawiadamia o tym fakcie właściwy organ przyjmujący dane, który jest zobowiązany do ich sprostowania lub usunięcia;
2) właściwe organy Umawiających się Stron przyjmujące dane są zobowiązane do ich wykorzystania jedynie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy;
3) właściwe organy Umawiających się Stron zobowiązane są do przechowywania danych w sposób gwarantujący ich ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnioną zmianą, ich ujawnieniem i usunięciem;
4) wykorzystanie danych uzyskanych od właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony dla celu innego niż wynika to z niniejszej umowy może nastąpić jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony;
5) właściwe organy Umawiających się Stron przyjmujące dane na wniosek drugiej Umawiającej się Strony lub z urzędu są zobowiązane bez zbędnej zwłoki do ich usunięcia po zrealizowaniu celu, dla którego zostały przekazane, i poinformowania o tym fakcie właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  14
1.  W celu wykonania niniejszej Umowy i rozwiązywania bieżących problemów Umawiające się Strony, niezwłocznie po jej podpisaniu, powołają Polsko-Białoruską Komisję Mieszaną do spraw realizacji projektu, zwaną dalej "Komisją Mieszaną". Umawiające się Strony wyznaczą Współprzewodniczących Komisji Mieszanej, o czym niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną na piśmie. W skład Komisji Mieszanej wejdą przedstawiciele Umawiających się Stron na zasadzie parytetu.
2.  Pierwsze posiedzenie Komisji Mieszanej odbędzie się na terytorium Republiki Białorusi, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy.
3.  Na pierwszym posiedzeniu Komisji Mieszanej zostanie określony szczegółowy zakres czynności oraz niezbędne kwalifikacje pełnomocników upoważnionych do wyjaśniania wszelkich problemów związanych z realizacją projektu, w szczególności do nadzoru technicznego, przeprowadzania wspólnych odbiorów robót, kontroli jakości i sprawdzania rozliczeń.
4.  Właściwe organy Umawiających się Stron przed drugim posiedzeniem Komisji Mieszanej wskażą na piśmie po jednym pełnomocniku, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu.
5.  Każdy Współprzewodniczący Komisji Mieszanej może, w porozumieniu z drugim Współprzewodniczącym, zwołać posiedzenie pod swym przewodnictwem. Posiedzenie to musi się odbyć w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie. Co do zasady, posiedzenia Komisji Mieszanej odbywać się będą na terytorium Państw Umawiających się Stron na przemian.
6.  Zadaniem Komisji Mieszanej jest wyjaśnianie podstawowych problemów dotyczących realizacji niniejszej Umowy, jak również przedstawianie właściwym organom Umawiających się Stron opinii i zaleceń, w szczególności w sprawach interpretacji niniejszej Umowy lub jej stosowania w razie różnic stanowisk.
7.  Delegacje uczestniczące w Komisji Mieszanej będą zobowiązane do udzielania sobie wzajemnego wsparcia i pomocy w zakresie przygotowania dokumentów, które uznają za niezbędne do podjęcia decyzji przez Komisję Mieszaną.
8.  Komisja Mieszana podejmuje decyzje we wzajemnym porozumieniu.
Artykuł  15

Różnice stanowisk powstałe podczas stosowania niniejszej Umowy i nierozwiązane przez Komisję Mieszaną będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  16
1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej pisemnej notyfikacji o spełnieniu przez Umawiające się Strony procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.
2.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w drodze pisemnej za uprzednim porozumieniem Umawiających się Stron. Ewentualne zmiany niniejszej Umowy wejdą w życie w trybie określonym w ustępie 1 niniejszego artykułu.
3.  Niniejsza Umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego mostu.

Sporządzono w Mińsku dnia 27 czerwca 2019 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.236

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Białoruś-Polska. Umowa o budowie nowego drogowego granicznego obiektu mostowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo na polsko-białoruskiej granicy państwowej. Mińsk.2019.06.27.
Data aktu: 27/06/2019
Data ogłoszenia: 04/03/2020
Data wejścia w życie: 30/12/2019