Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.1075
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "WYKONYWANIE FOTOGRAFII REPORTAŻOWEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" charakteryzuje niezbędne do wykonania zlecenia fotograficznego warunki formalne oraz zbiór zagadnień technologicznych i estetycznych. Posiadacz kwalifikacji rynkowej realizuje reportaż fotograficzny i sesję okolicznościową. Przygotowuje narzędzia przed przystąpieniem do pracy. Wykonuje zadanie fotograficzne, reagując na zmiany i modyfikując warunki oświetlenia. Podczas wykonywania pracy prezentuje profesjonalny wizerunek fotografa. Posiadacz kwalifikacji rynkowej śledzi techniczne i estetyczne trendy w fotografii reportażowej i okolicznościowej. Przygotowuje materiał finalny reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowych: analizuje i wybiera materiał fotograficzny, edytuje i opracowuje fotografie.

Zestaw 1. Charakteryzowanie wiedzy potrzebnej do wykonania reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje warunki formalne niezbędne do wykonania zlecenia - analizuje zlecenie pod kątem przewidywanych trudności i możliwości,

- omawia wymogi dotyczące zgód i akredytacji niezbędnych do wykonywania reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej,

- przedstawia uregulowania prawa (w szczególności autorskiego, przepisów dotyczących wizerunku i prawa prasowego) odnoszące się do wykonywania reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej.

Charakteryzuje zbiór zagadnień technologicznych i estetycznych niezbędnych do wykonania zlecenia - klasyfikuje i omawia rodzaje obiektywów, z uwzględnieniem ich charakterystyki technicznej, zastosowań, możliwości, typowych wad i ograniczeń,

- omawia parametry reporterskich lamp błyskowych,

- omawia klasyczne zasady kompozycji obrazu fotograficznego.

Zestaw 2. Planowanie i wykonywanie reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prezentuje profesjonalny wizerunek fotografa - omawia zasady dress code'u w zależności od zadania fotograficznego,

- dostosowuje ubiór i zachowanie do sytuacji oraz warunków otoczenia,

- stosuje zasady savoir-vivre'u,

- komunikuje się z uczestnikami wydarzenia.

Przygotowuje narzędzia pracy do reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej - upewnia się o sprawności sprzętu fotograficznego, który ma być wykorzystany w reportażu fotograficznym,

- przygotowuje aparat, obiektywy, reporterskie lampy błyskowe i inne akcesoria fotograficzne do pracy,

- dobiera odpowiedni do sytuacji zestaw obiektywów.

Przygotowuje reportaż fotograficzny i sesję okolicznościową - ustala ze zleceniodawcą zakres prac,

- omawia zadanie fotograficzne,

- sporządza plan reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej z uwzględnieniem zlecenia, sprzętu i warunków,

- weryfikuje wymóg posiadania zgód lub akredytacji,

- aplikuje o potrzebne akredytacje lub zgody,

- sprawdza i konsultuje szczególne uwarunkowania dotyczące realizacji zadania fotograficznego.

Reaguje na zmiany oświetlenia i je modyfikuje podczas reportażu

fotograficznego i sesji okolicznościowej

- modyfikuje warunki oświetlenia,

- stosuje oświetlenie błyskowe (reporterskie lampy błyskowe) w zależności od potrzeb.

Realizuje zadanie fotograficzne - reportaż fotograficzny i sesję okolicznościową - wykonuje serie zdjęć, zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy, stosując techniki pracy dostosowane do warunków otoczenia i uczestników,

- realizuje klasyczne zasady kompozycji obrazu fotograficznego podczas wykonywania zdjęć,

- kompletuje i okazuje niezbędne zgody i akredytacje.

Śledzi trendy fotograficzne w reportażu fotograficznym i sesji okolicznościowej - omawia obserwowane przez siebie trendy,

- wymienia i stosuje standardowe aranżacje fotograficzne.

Zestaw 3. Przygotowanie materiału finalnego reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Analizuje oraz wybiera materiał fotograficzny z reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej - selekcjonuje wykonany materiał fotograficzny odpowiednio do wartości technicznych i merytorycznych,

- układa kolejność fotografii w cyklu.

Generuje finalny materiał dla odbiorcy zlecenia - wyjaśnia pojęcia związane z publikacją i drukiem (w tym przestrzenie barwne, profile, rozdzielczości wymagane w druku itp.),

- przygotowuje spójny i zamknięty cykl fotografii dla trzech obszarów eksploatacji (druk w formacie A3, internetowe serwisy fotograficzne, strony internetowe).

Opracowuje materiał fotograficzny z reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej - omawia typowe funkcje oprogramowania do edycji zdjęć (w tym korektę światła oraz kolorów, korygowanie konkretnych obszarów, wyostrzenie i usuwanie błędów optycznych aparatu),

- demonstruje automatyzację edycji zdjęć,

- używa programu do edycji zdjęć.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody wykorzystywane podczas weryfikacji efektów uczenia się:

- test teoretyczny,

- analiza dowodów i deklaracji,

- wywiad,

- obserwacja w warunkach symulowanych.

Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja, złożona z co najmniej 3 asesorów, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji, a pozostali są członkami komisji. Asesorzy spełniają łącznie następujące warunki:

- co najmniej dwóch asesorów musi udokumentować 5-letnią aktywność zawodową w obszarze reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowej, w okresie bezpośrednio poprzedzającym walidację,

- co najmniej jeden asesor musi posiadać 5 lat doświadczenia edukacyjnego lub szkoleniowego, doświadczenie egzaminacyjne oraz wykształcenie wyższe (PRK poziom 7),

- co najmniej jeden asesor musi wykazywać się znajomością Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna realizowana jest za pomocą testu teoretycznego, sprawdzającego efekty uczenia się opisane w zestawach 1 i 3.

Na część praktyczną składa się: wywiad podczas analizy dowodów i deklaracji - rozmowa kandydata z komisją połączona z przeglądem prac zgromadzonych przez kandydata na etapie dokumentowania w jego portfolio (kandydat prezentuje trzy zestawy zdjęć: reportaż z zewnątrz, reportaż z wnętrz, serię fotografii okolicznościowych). Kandydat omawia sytuacje, zadanie, podjęte działania i osiągnięte rezultaty, opisując czynności ujęte w efektach uczenia się opisanych we wszystkich zestawach.

Zadanie praktyczne - reportaż plenerowy, realizowany przez kandydata w określonym czasie. Ta część sprawdza efekty uczenia opisane w zestawach 1 i 2.

Obserwacja - reportaż w zaaranżowanych przez instytucję walidacyjną warunkach, w określonym czasie i na podstawie określonych wymagań w postaci zlecenia. Ta część sprawdza efekty uczenia opisane w zestawach 1 i 2. Obserwacja i ocena dzieła - sprawdzenie umiejętności przygotowania produktu końcowego fotografii wykonanych podczas wcześniejszych części egzaminu.

Praktyczna część egzaminu na stanowisku komputerowym - kandydat musi przygotować trzy zestawy zdjęć (do druku, do publikacji w fotograficznym serwisie internetowym i do publikacji na stronie WWW). Komisja obserwuje działania, wybór narzędzi i poprawność produktu finalnego. Ta część sprawdza efekty uczenia opisane we wszystkich zestawach. Warunkiem przystąpienia do kolejnej części jest pozytywna weryfikacja poprzedniej. Wszystkie etapy walidacji łącznie nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zwana dalej "instytucją certyfikującą", zapewnia:

- warunki i sprzęt do przeprowadzenia testu teoretycznego (w formie pisemnej lub elektronicznej),

- wybrane i sprawdzone plenery fotograficzne, w których odbędzie się część praktyczna - miejsce, w którym odbędzie się reportaż obserwowany (w razie potrzeby zawrze odpowiednie umowy i uzyska wymagane zgody),

- sprzęt fotograficzny (aparaty, reporterskie lampy błyskowe, obiektywy, akcesoria) - odpowiedni do zadań egzaminacyjnych,

- warunki i sprzęt do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zakresie przygotowania produktu końcowego (w tym sprzęt komputerowy o parametrach odpowiednich do zadań egzaminacyjnych oraz oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej).

Kandydaci mogą zdawać część praktyczną egzaminu, korzystając z własnego sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz własnego oprogramowania. Instytucja certyfikująca określi wymagania dla sprzętu i oprogramowania, z którego mogą skorzystać kandydaci.

Wymagania dotyczące instytucji certyfikującej:

Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, przeprowadzenia etapów weryfikacji, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. Instytucja certyfikująca weźmie pod uwagę szczególne uwarunkowania osób niepełnosprawnych w granicach rozwiązań, które nie wpływają na rzetelność weryfikacji.

Identyfikowanie i dokumentowanie

Doradca walidacyjny:

- stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały osiągnięte,

- zna kryteria weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się,

- zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej",

- zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej".

Doradca walidacyjny wspólnie z kandydatem dokonają przeglądu, pod kątem wspólnych efektów uczenia się, kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, a uzyskanych wcześniej przez kandydata. Podczas dokumentowania efektów uczenia się instytucja certyfikująca zapewni wsparcie doradcy walidacyjnego w zakresie przygotowania portfolio, które potwierdzi doświadczenie kandydata w dziedzinie fotografii reportażowej i okolicznościowej. Prace powinny spełniać wymagania postawione przez instytucję certyfikującą w taki sposób, by kandydat wybrał spośród swoich zdjęć trzy zestawy prezentujące umiejętności w zakresie reportażu wykonanego na zewnątrz (cykl zdjęć), reportażu wykonanego we wnętrzach (cykl zdjęć) i fotografii okolicznościowej (seria fotografii).

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Brak warunków
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.1075

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 10/11/2020
Data ogłoszenia: 25/11/2020
Data wejścia w życie: 25/11/2020