Nadanie statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

M.P.20.1007
ZARZĄDZENIE Nr 178
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Klimatu i Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu (M.P. poz. 418).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

§  1.  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) energia;
2) gospodarka wodna;
3) klimat;
4) środowisko.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu;
2) Departament Ciepłownictwa;
3) Departament Edukacji i Komunikacji;
4) Departament Elektroenergetyki i Gazu;
5) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
6) Departament Energii Jądrowej;
7) Departament Funduszy Europejskich;
8) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
9) Departament Gospodarki Odpadami;
10) Departament Gospodarki Wodnej;
11) Departament Instrumentów Środowiskowych;
12) Departament Leśnictwa i Łowiectwa;
13) Departament Nadzoru Geologicznego;
14) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
15) Departament Ochrony Przyrody;
16) Departament Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP;
17) Departament Odnawialnych Źródeł Energii;
18) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami;
19) Departament Prawny;
20) Departament Ropy i Paliw Transportowych;
21) Departament Spraw Międzynarodowych;
22) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
23) Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej;
24) Biuro Dyrektora Generalnego;
25) Biuro Finansowe;
26) Biuro Kontroli i Audytu;
27) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - energia zapewniają w szczególności:
1) Departament Ciepłownictwa;
2) Departament Elektroenergetyki i Gazu;
3) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
4) Departament Energii Jądrowej;
5) Departament Ropy i Paliw Transportowych.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka wodna zapewniają w szczególności:
1) Departament Gospodarki Wodnej;
2) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.
§  5.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - klimat zapewniają w szczególności:
1) Departament Gospodarki Odpadami;
2) Departament Instrumentów Środowiskowych;
3) Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
4) Departament Odnawialnych Źródeł Energii.
§  6.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - środowisko zapewniają w szczególności:
1) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2) Departament Leśnictwa i Łowiectwa;
3) Departament Nadzoru Geologicznego;
4) Departament Ochrony Przyrody;
5) Departament Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020