Porozumienie w sprawie określenia punktu styku granic państwowych. Wilno.2005.10.27.

M.P.07.80.851
POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych,
podpisane w Wilnie dnia 27 października 2005 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Federacji Rosyjskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej "Stronami",

kierując się zasadami poszanowania suwerenności, nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państw,

pragnąc określenia miejsca położenia punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. Punkt styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, zwany dalej "punktem styku granic", jest zgodny ze środkiem znaku granicznego nr 1987, określonego na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 roku, dokumentów demarkacyjnych polsko-radzieckiej granicy państwowej przyjętych w późniejszym okresie, Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Wilnie dnia 5 marca 1996 roku, oraz Umowy między Federacją Rosyjską a Republiką Litewską o rosyjsko-litewskiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 24 października 1997 roku.
2. Każda ze Stron zaznacza miejsce położenia punktu styku granic na wydanej przez nią Mapie rejonu punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej w skali 1:10.000, która podpisana przez Strony stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.
3. Strony osadzają w punkcie styku granic znak graniczny o nazwie "Wisztyniec" ("Wisztyniec", "Vištytis"), zwany dalej "znakiem granicznym".
Artykuł  2

Dla oznaczenia w terenie punktu styku granic Strony powołują wspólną komisję, w celu określenia wyglądu zewnętrznego, formy i rozmiarów znaku granicznego, stabilizacji i sporządzenia odpowiednich dokumentów demarkacyjnych.

Artykuł  3
1. Strony, sprzyjając sobie wzajemnie, podejmują niezbędne środki w celu utrzymania znaku granicznego tak, aby nie dopuścić do jego przemieszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia.
2. Strony nie podejmą jednostronnego osadzania jakichkolwiek innych znaków, oznaczających punkt styku granic.
3. Jeśli jedna ze Stron ujawni, że znak graniczny lub jego elementy są przesunięte, uszkodzone lub zaginęły, niezwłocznie powiadamia o powyższym pozostałe Strony.
4. Każda ze Stron podejmuje środki w celu utrzymania i remontowania części znaku granicznego, znajdującej się na terytorium jej państwa, zgodnie z dokumentami demarkacyjnymi, wymienionymi w artykule 2 niniejszego Porozumienia.
5. Strony w związku z remontem lub odtworzeniem znaku granicznego sporządzają wspólny dokument w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, rosyjskim i litewskim oraz załączają go do dokumentów demarkacyjnych.
Artykuł  4

Wszelkie kwestie wynikające między Stronami, dotyczące stosowania postanowień niniejszego Porozumienia, będą rozstrzygane drogą negocjacji, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Artykuł  5

Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie w dniu wymiany not stwierdzających wykonanie przez każdą ze Stron niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Niniejsze Porozumienie sporządzono w Wilnie dnia 27 października 2005 roku w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, rosyjskim i litewskim, przy czym wszystkie trzy teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIK 

MAPA REJONU PUNKTU STYKU GRANIC PAŃSTWOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, FEDERACJI ROSYJSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ

wzór
Załącznik 

TABELA RÓŻNIC W ZNAKACH UMOWNYCH I TERMINACH STOSOWANYCH PRZEZ STRONY

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020