Wszczęcie postępowania antydumpingowego w związku z przywozem z Chińskiej Republiki Ludowej na polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 listopada 1997 r.
o wszczęciu postępowania antydumpingowego w związku z przywozem z Chińskiej Republiki Ludowej na polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498), zwanej dalej "ustawą", wszczyna się z dniem ogłoszenia niniejszego postanowienia postępowanie antydumpingowe w związku z groźbą wyrządzenia rzeczywistej szkody przemysłowi krajowemu z powodu przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej i wprowadzania do obrotu po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek oznaczonych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 961310000.
Postępowanie antydumpingowe wszczyna się na wniosek firmy BUDZYŃSCY S.C. z siedzibą w 87-200 Wąbrzeźno Jaranowice, występującej w imieniu przemysłu krajowego.

Wnioskodawca stwierdza, że przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych z Chińskiej Republiki Ludowej był przyczyną spadku produkcji.

W 1995 r. wynosiła ona 400 tys. sztuk, w 1996 r. spadła do 19 tys. sztuk, a w pierwszym kwartale 1997 r. do 1 tys. sztuk, co oznacza praktycznie wstrzymanie produkcji.

W ciągu trzech ostatnich lat przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych z Chińskiej Republiki Ludowej wyniósł ponad 45-60 mln sztuk rocznie, stanowiąc ok. 40% przywozu ogółem. Odpowiadało do 38% konsumpcji krajowej. Przywóz ten realizowany był po cenach 0,02-0,03 USD, co nie pokrywa nawet kosztów zużytych do produkcji surowców i materiałów. Według oceny producentów krajowych wartość zużytych surowców i materiałów do produkcji wynosi ok. 0,10 USD.

Dane dotyczące wielkości i wartości przywozu, jego dynamiki w latach 1995 i 1996 oraz w pierwszym kwartale 1997 r. stanowią załącznik do postanowienia.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy zainteresowane podmioty mogą nadsyłać pisemne uwagi dotyczące postępowania oraz zgłaszać wnioski o przedstawienie materiału dowodowego ustnie. Wnioski oraz pisemne uwagi będą przyjmowane w okresie 30 dni od daty opublikowania niniejszego postanowienia w przypadku wystąpień polskich podmiotów oraz w terminie 40 dni od opublikowania postanowienia w przypadku podmiotów zagranicznych. Stosownie do art. 102 ustawy informacje przekazane przez strony w trakcie postępowania mogą zostać objęte klauzulą poufności.

W przypadku potwierdzenia się zarzutów ujętych we wniosku firmy BUDZYŃSCY S.C. na towar objęty postępowaniem zostanie nałożone cło antydumpingowe.

Zgodnie z art. 127 § 3 oraz w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona może zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZAŁĄCZNIK

DANE DOTYCZĄCE PRZYWOZU ZAPALNICZEK Z CHIN W LATACH 1995-1997

I.

 Wielkość i wartość przywozu zapalniczek z Chin

1995 r. 1996 r. I kwartał 1997 r.
ilość sztuk wartość

(USD)

ilość sztuk wartość

(USD)

ilość sztuk wartość

(USD)

61.060.559 1.552.799 46.099.376 1.217.243 7.356.251 260.341

II.

 Udział przywozu zapalniczek z Chin w ogólnym przywozie zapalniczek do Polski

1995 r. 1996 r. I kwartał 1997 r.
Przywóz z Chin w szt. 61.060.559 46.099.376 7.356.251
Przywóz ogółem w szt. 104.219.049 118.333.696 17.000.846
Udział przywozu z Chin w przywozie ogółem w % 58,6 39,0 43,3

Zmiany w prawie

Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
MEiN: Z powodu epidemii możliwe zmiany w terminach ferii

Sytuacja, którą mamy podczas czwartej fali na Zachodzie, pokazuje, że liczba hospitalizacji ze względu na szczepienia i odporność, którą nabyliśmy po chorobie, nie powoduje konieczności zamykania i przerywania kontaktów społecznych - mówił Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że jeżeli liczba zachorowań będzie rosnąć, możliwa będzie zmiana terminów ferii.

Monika Sewastianowicz 08.09.2021
Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może poprowadzić je osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Monika Sewastianowicz 07.09.2021
Już obowiązują nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię.

Krzysztof Sobczak 02.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.84.848

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Wszczęcie postępowania antydumpingowego w związku z przywozem z Chińskiej Republiki Ludowej na polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.
Data aktu: 21/11/1997
Data ogłoszenia: 04/12/1997
Data wejścia w życie: 04/12/1997