Zm.: Regulamin Senatu.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 1997 r.
w prawie zmiany Regulaminu Senatu.

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198, z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13, poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630 oraz z 1997 r. Nr 57, poz. 552) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 1 wyrazy "większości co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby senatorów" zastępuje się wyrazami "bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów";
2)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Marszałek Senatu:

1) stoi na straży praw i godności Senatu,

2) reprezentuje Senat,

3) prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem,

4) zwołuje posiedzenia Senatu,

5) ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,

6) przewodniczący obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem,

7) sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów,

8) sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw,

9) zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami,

10) zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,

11) czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego oraz podporządkowane im jednostki,

12) dokonuje okresowych ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom,

13) udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie środki zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw,

14) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu,

15) ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz nadzoruje jego wykonanie,

16) nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

17) powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

18) powołuje i odwołuje zastępcę Szefa Kancelarii Senatu na wniosek Szefa Kancelarii Senatu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

19) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.

2. Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach.

3. Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych.

4. Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania określonych czynności.";

3)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Prezydium Senatu:

1) ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,

2) przedstawia zgodnie z art. 31 ust. 2 wnioski dotyczące porządku obrad,

3) dokonuje wykładni Regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,

4) zleca komisjom rozpatrzenie spraw w określonym zakresie,

5) ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, powoływania doradców oraz korzystania z opinii i ekspertyz,

6) czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków,

7) opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Senatu,

8) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.";

4)
w art. 14 w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Senatu";
5)
w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustanawia się następujące komisje stałe:

1) Gospodarki Narodowej,

2) Kultury i Środków Przekazu,

3) Nauki i Edukacji Narodowej,

4) Obrony Narodowej,

5) Ochrony Środowiska,

6) Praw Człowieka i Praworządności,

7) Regulaminowa i Spraw Senatorskich,

8) Rodziny i Polityki Społecznej,

9) Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

10) Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

11) Spraw Emigracji i Polaków za Granicą,

12) Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,

13) Ustawodawczą,

14) Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.";

6)
w art. 16 w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach "przedstawionych przez" dodaje się wyrazy "Marszałka Senatu,";
7)
w art. 18 w ust. 3 po wyrazie "którzy" dodaje się wyrazy "odmówili złożenia ślubowania albo";
8)
w art. 19 w ust. 1a po wyrazach "Senatorowie mogą zwracać się do" dodaje się wyrazy "Marszałka Senatu lub";
9)
w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Senator pełniący funkcję ministra albo sekretarza stanu nie może być członkiem komisji senackiej, której przedmiotowy zakres działania pokrywa się z zakresem działu administracji rządowej, w którym senator zajmuje jedno z wymienionych stanowisk.";

10)
w art. 21:
a)
w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach "lub za" dodaje się wyrazy "nie usprawiedliwione",
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Senator, którego dotyczy zarządzenie Marszałka, o którym mowa w ust. 5, może zwrócić się do Marszałka z wnioskiem o powtórne rozpatrzenie sprawy. Zarządzenie Marszałka wydane w wyniku rozpatrzenia tego wniosku, po zasięgnięciu opinii komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, jest ostateczne.";

11)
w art. 22a w ust. 1 wyrazy "w art. 33-35" zastępuje się wyrazami "w art. 33-35a";
12)
w art. 24:
a)
w ust. 1 wyrazy "Prezydium Senatu, które" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu, który",
b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku wyrażenia przez senatora, którego wniosek dotyczy, zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się.";

13)
w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wygaśnięcie mandatu senatora z powodu odmowy złożenia ślubowania albo uchylania się od jego złożenia stwierdza Senat po wysłuchaniu wniosku Prezydium Senatu.";

14)
w art. 26 w ust. 1 wyrazy "w ciągu 30 dni od dnia wyborów" zastępuje się wyrazami "w terminie określonym w Konstytucji";
15)
w art. 29 w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";
16)
w art. 30:
a)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "ministrowie stanu,",
b)
w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";
17)
w art. 31:
a)
w ust. 1 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu",
b)
w ust. 2 wyrazy "Prezydium Senatu na wniosek Marszałka" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu na wniosek Prezydium Senatu",
c)
w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";
18)
w art. 33 w ust. 3:
a)
wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu",
b)
po wyrazach "bezwzględną większością głosów" dodaje się wyrazy "w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów";
19)
w art. 35 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
20)
w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyrazy "ustalony przez Prezydium Senatu";
21)
w art. 38 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;
22)
w art. 41:
a)
w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Od decyzji Marszałka Senatu senator może odwołać się do Senatu, który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.",

b)
skreśla się ust. 6,
c)
skreśla się ust. 8;
23)
w art. 43:
a)
w ust. 1 wyrazy ", członkom Rady Ministrów oraz ministrom stanu" zastępuje się wyrazami "i członkom Rady Ministrów",
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "przez Prezydium Senatu";
24)
skreśla się art. 48;
25)
w art. 51 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
26)
w art. 53:
a)
w ust. 2a skreśla się zdanie drugie,
b)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Posiedzenia komisji są jawne. Przepisy art. 33 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek o utajnienie lub zamknięcie posiedzenia komisji może złożyć Marszałek Senatu, przewodniczący komisji lub co najmniej 3 członków komisji.";

27)
w art. 54b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Marszałka Senatu podjętej po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu.";

28)
w art. 55:
a)
skreśla się ust. 3,
b)
w ust. 4 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu";
29)
po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

"Art. 55a. 1. Uchwałę w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Senat podejmuje w ciągu 60 dni od dnia jej przekazania.

2. Do postępowania w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji nie mają zastosowania art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie.";

30)
w art. 56 w ust. 1 wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni";
31)
w art. 61:
a)
w ust. 1 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałka Senatu",
b)
w ust. 3 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu";
32)
w art. 63a w ust. 1 wyrazy "do Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych" zastępuje się wyrazami "do Komisji Ustawodawczej";
33)
w art. 65 w ust. 2 wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu";
34)
w art. 65c wyrazy "Prezydium Senatu" zastępuje się wyrazami "Marszałek Senatu";
35)
w art. 69 kropkę na końcu zdania skreśla się i dodaje się wyrazy "oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.";
36)
w art. 71 w pkt 1 po wyrazie "przedstawianie" dodaje się wyrazy "Marszałkowi Senatu oraz";
37)
w art. 73 wyraz "uchwalany" zastępuje się wyrazem "nadawany" oraz wyrazy "art. 9 pkt 11" zastępuje się wyrazami "art. 8 ust. 1 pkt 16";
38)
w art. 74 po wyrazach "na wniosek" dodaje się wyrazy "Marszałka Senatu,";
39)
załącznik do Regulaminu Senatu otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

Przedmiotowy zakres działania komisji senackich

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy:

1) Komisji Gospodarki Narodowej - bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna), plany przestrzennego zagospodarowania kraju, budownictwo, fundusze celowe, ubezpieczenia, przekształcenia własnościowe, działalność przedsiębiorstw państwowych, działania antymonopolistyczne, transport, gospodarka morska, rynek kapitałowy, stosunki gospodarcze z zagranicą;

2) Komisji Kultury i Środków Przekazu - kultura i sztuka, rozwój twórczości, upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa kulturalnego, współpraca kulturalna z zagranicą, organizacja instytucji kulturalnych, polityka informacyjna państwa;

3) Komisji Nauki i Edukacji Narodowej - organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad dziećmi i młodzieżą, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą;

4) Komisji Obrony Narodowej - obronność i bezpieczeństwo państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych;

5) Komisji Ochrony Środowiska - ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, górnictwo i energetyka, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii;

6) Komisji Praw Człowieka i Praworządności - prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem publicznym, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka;

7) Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich - rozpatrywanie wniosku o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej, aresztowanie lub zatrzymanie, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich oraz zachowania nie odpowiadającego godności senatora, analizowanie oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianie wyników analizy Prezydium Senatu, działalność biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących m.in. wykładni i stosowania Regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu;

8) Komisji Rodziny i Polityki Społecznej - problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny, prawna ochrona rodziny, polityka socjalna państwa, system ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwo i higiena pracy;

9) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa;

10) Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, finanse gmin, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej;

11) Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą - więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą;

12) Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne, integracja europejska i międzynarodowe stosunki gospodarcze;

13) Komisji Ustawodawczej - ogólna problematyka legislacyjna i jednolitości prawa, koordynacja prac ustawodawczych Senatu, rozpatrywanie ustaw uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodawczych Senatu;

14) Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu - ochrona zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu."

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem art. 1 pkt 35, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021