Zakończenie postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.

DECYZJA
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 6 października 1997 r.
w sprawie zakończenia postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.

Na podstawie art. 103 ust. 6, art. 106b ust. 1 i art. 106c ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498), zwanej dalej "ustawą - Prawo celne", po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 9 lipca 1997 r. postanowieniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 1997 r. o wszczęciu postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów (Monitor Polski Nr 40, poz. 417), na wniosek Zakładów Rowerowych ROMET S.A. w Bydgoszczy, ul. Fordońska 246, stwierdzam, co następuje:
1)
przywóz rowerów na polski obszar celny z Chin i Tajwanu nastąpił w ilościach, które spowodowały poważną szkodę dla interesów producentów krajowych,
2)
na podstawie art. 106d ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy - Prawo celne wystąpię do Rady Ministrów o ustanowienie w trybie art. 9 pkt 3 ustawy - Prawo celne kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny rowerów z Chin i Tajwanu.

UZASADNIENIE

1.
W okresie objętym postępowaniem nastąpił przywóz rowerów na polski obszar celny w zwiększonej ilości i na warunkach, że spowodowało to powstanie poważnej szkody dla interesów gospodarczych krajowych producentów wytwarzających towary bezpośrednio konkurujące z towarami importowanymi.
2.
Podczas postępowania, które obejmowało badanie importu ogółem, w tym pochodzącego z Chin i Tajwanu, stwierdzono, że:
a)
wielkość importu z rowerów w 1996 r. z Chin wzrosła w stosunku do roku 1995 o 57.918 szt. (131%), a z Tajwanu o 120.534 szt. (89,6%),
b)
udział importu z obu krajów w globalnym imporcie w przypadku Chin wzrósł z 11,2% do 18%, a w przypadku Tajwanu z 34% do 45%; łącznie z obu krajów z 45,2% do 63%,
c)
udział importu z obu krajów wielkości sprzedaży rowerów w Polsce - dla Chin wzrósł z 3,1% do 7,7%, dla Tajwanu z 9,5% do 19,3%, udział przemysłu krajowego spadł natomiast z 51,2% do 44,2%,
d)
import z Chin i Tajwanu był realizowany po cenach znacznie niższych od cen krajowego przemysłu. Różnica cen między średnią ceną importową powiększoną o obciążenia graniczne i średnią ceną netto ex works przemysłu krajowego, wyrażona jako odsetek średniej ceny przemysłu krajowego, wyniosła w 1996 r. 57,7% w przypadku Chin i 30,7% w przypadku Tajwanu.
3.
W 1996 r. nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu krajowego, można więc stwierdzić istnienie poważnej szkody. W porównaniu z 1995 r. nastąpiły:
-
spadek wolumenu produkcji rowerów o 7,0%,
-
obniżenie wykorzystania mocy produkcyjnych - ROMET z 72,1% do 69,3%, APOLLO z 18,7% do 9,7%,
-
spadek liczby zatrudnionych o 9,1%,
-
spadek dynamiki wolumenu sprzedaży na rynku krajowym (rok poprzedni = 100%) ze 101,2% w 1995 r. do 86,4% w 1996 r.,
-
spadek rentowności brutto (ROMET - do -3,6%; APOLLO - do -27,2%),
-
spadek rentowności netto (ROMET - do -3,6%; APOLLO - do -27,2%),
-
pogorszenie innych wskaźników finansowych.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021