Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 14 października 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie reguluje szczegółowe zasady przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554), zwanej dalej "ustawą", normy zaludnienia tych lokali oraz szczegółowe zasady przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
§  2.
Funkcjonariuszowi Urzędu Ochrony Państwa w służbie stałej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", przydziela się lokal mieszkalny w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe, zwanej dalej "miejscowością pobliską", z zastrzeżeniem art. 82 ustawy.
§  3.
1.
Norma zaludnienia przysługująca funkcjonariuszowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.
2.
Powierzchnią mieszkalną w rozumieniu zarządzenia jest powierzchnia pokoi.
3.
Przy przydzielaniu lokali mieszkalnych uwzględnia się następujące normy zaludnienia:
1)
dla funkcjonariuszy posiadających rodziny - po jednej normie zaludnienia dla funkcjonariusza i każdego członka jego rodziny wymienionego w art. 76 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
2)
dla funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska służbowe zaszeregowane w grupach od 0 do 02 - trzy normy zaludnienia,
3)
dla funkcjonariuszy nie zaszeregowanych w grupach od 0 do 02, posiadających stopień starszego oficera albo mianowanych na stanowiska służbowe ze stopniem starszego oficera - dwie normy zaludnienia.
4.
Bezdzietnemu małżeństwu przysługuje dodatkowo jedna norma zaludnienia należna ich przyszłemu dziecku.
5.
W razie zbiegu uprawnień funkcjonariusza lub członków jego rodziny do norm zaludnienia z kilku tytułów uwzględnia się normy zaludnienia tylko z dwóch tytułów.
§  4.
1.
Funkcjonariuszowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Funkcjonariuszom samotnym:
1)
wymienionym w § 3 ust. 3 pkt 2 - przysługuje lokal o powierzchni mieszkalnej od 21 do 30 m2,
2)
pozostałym - bez względu na grupę zaszeregowania - przysługuje lokal o powierzchni mieszkalnej od 14 do 20 m2.
3.
Funkcjonariuszowi może być przydzielony lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem. Przydział takiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.
§  5.
Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
§  6.
Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi na jego wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  7.
Przy przydziale lokali mieszkalnych w pierwszej kolejności należy uwzględniać funkcjonariuszy:
1)
nie posiadających samodzielnego lokalu mieszkalnego osiągających dobre wyniki w służbie, z uwzględnieniem stażu służby,
2)
przeniesionych służbowo z innej miejscowości ze względu na rodzaj służby lub kwalifikacje zawodowe,
3)
zamieszkujących w budynkach podlegających rozbiórce lub przebudowie albo zajmujących pomieszczenia nie nadające się do zamieszkiwania.
§  8.
1.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1, wydaje się w razie:
1)
gdy funkcjonariusz nie zwolnił lokalu mieszkalnego (domu) zajmowanego poprzednio,
2)
uzyskania przez funkcjonariusza lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej innego lokalu mieszkalnego (domu) o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia,
3)
zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.
2.
Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1, może być wydana w razie:
1)
podnajmowania tego lokalu mieszkalnego w całości lub w części,
2)
zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub pozostałych po funkcjonariuszu członków rodziny - tego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego,
3)
wykorzystywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
4)
gdy funkcjonariusz lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub uporczywy wykraczają przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynią uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku,
5)
jeżeli funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt funkcjonariusza poza miejscem stałego zamieszkania,
6)
nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez sześć pełnych okresów płatności.
3.
Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkałych w tym lokalu.
§  9.
1.
W przypadku określonym w § 8 ust. 2 pkt 2 przydziela się inny lokal o powierzchni mieszkalnej nie mniejszej od zajmowanego lokalu w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej oraz zapewnia przewiezienie przedmiotów urządzenia domowego.
2.
W przypadkach określonych w § 8 ust. 2 pkt 3-6 może być przydzielony lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, nie mniejszej jednak niż 5 m2 na osobę.
§  10.
1.
Funkcjonariusze i członkowie ich rodzin wymienieni w art. 76 ustawy mogą dokonywać zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego za zgodą organu, o którym mowa w § 18. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Zamiany lokalu mieszkalnego można dokonać także, jeżeli lokal mieszkalny uzyskany w wyniku tej zamiany jest większy od przysługujących norm zaludnienia, ale mniejszy od zwalnianego lokalu.
3.
Nie podlegają zamianie lokale mieszkalne w budynkach będących w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli w wyniku zamiany taki lokal mieszkalny zasiedlałaby osoba nie posiadająca uprawnień do jego zajmowania.
§  11.
Funkcjonariusz może złożyć wniosek do właściwego organu wymienionego w § 18 o umożliwienie mu nabycia przydzielonego lokalu mieszkalnego. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§  12.
1.
Były małżonek funkcjonariusza rozwiedzionego zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania (nabycia) przez niego innego lokalu mieszkalnego (domu).
2.
Każdy z rozwiedzionych małżonków może złożyć wniosek do organu, o którym mowa w § 18, o zrzeczenie się dyspozycji przez ten organ zajmowanym przez nich lokalem mieszkalnym w celu umożliwienia rozkwaterowania we własnym zakresie. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu funkcjonariuszowi przydziela się inny lokal mieszkalny niż dotychczas zajmowany o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia.
§  13.
Przepisy § 3-12 i § 18 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153).
§  14.
Tymczasową kwaterę przydziela się funkcjonariuszowi na jego wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  15.
1.
Funkcjonariuszowi Urzędu Ochrony Państwa w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.
2.
Funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego (domu), można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3.
Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, można przydzielić również tymczasową kwaterę na okres oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
§  16.
Funkcjonariusze, o których mowa w § 15, ponoszą pełne koszty związane z zakwaterowaniem w tymczasowej kwaterze.
§  17.
Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w razie:
1)
zwolnienia funkcjonariusza ze służby w okresie służby przygotowawczej,
2)
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 3-6.
§  18.
Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydaje Szef Urzędu Ochrony Państwa lub upoważniona przez niego osoba.
§  19.
1.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia i nie zakończonych ostatecznymi decyzjami stosuje się przepisy tego zarządzenia.
2.
Pozostają w mocy decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

.............., dnia .............

.....................................

(stopień, imię i nazwisko)

.....................................

(stanowisko służb./stopień wg etatu)

.....................................

(stos. służb.: funkcjonariusz/emeryt/

rencista - telefon)

.....................................

(jednostka/ostatnie miejsce

pełnienia służby - emeryt

.....................................

(data przyjęcia do służby/data

zwolnienia - emeryt)

.....................................

(data mianowania funkcjonariuszem

w służbie stałej)

Do

.................................

.................................

1. Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem

niżej wymienionych członków rodziny:

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku małżeńskiego Miejsce stałego zameldowania
Rok Adres
1 wnioskodawca
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu ................................

...............................................................

2. Miejsce pracy małżonka .....................................

(nazwa instytucji)

od roku ...... na stanowisku ...............................

3. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym

a) przez wnioskodawcę:

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

b) przez małżonka: .........................................

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

4. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca,

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

............................................................

............................................................

5. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł

prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

............................................................

............................................................

............................................................

6. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej

na budownictwo mieszkaniowe w pełnej przysługującej

wysokości bądź był uwzględniony w decyzji o jej przyznaniu?

............................................................

............................................................

7. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy, nie wymienione wyżej):

............................................................

............................................................

............................................................

8. Uzasadnienie wniosku:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym

podpisem.

...........................

(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ

................, dnia.......

.....................................

(stopień, imię i nazwisko)

.....................................

(stanowisko służb./stopień wg etatu)

.....................................

(jednostka - telefon)

.....................................

(data przyjęcia do służby)

Do

.................................

.................................

tymczasowej kwatery funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej - przeniesionemu służbowo - delegowanemu służbowo*

1. Proszę o przydzielenie tymczasowej kwatery, z uwzględnieniem

niżej wymienionych członków rodziny:

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku małżeńskiego Miejsce stałego zameldowania
Rok Adres
1 wnioskodawca
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu ................................

...............................................................

2. Miejsce pracy małżonka .....................................

(nazwa instytucji)

od roku ...... na stanowisku ...............................

3. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym:

a) przez wnioskodawcę:

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

b) przez małżonka: .........................................

Adres lokalu ............................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

(imię, nazwisko,

.........................................................

stopień pokrewieństwa)

Mieszkanie (dom) jest: resortowe, komunalne, zakładowe,

spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe), stanowiące

odrębną nieruchomość, inne (podać jakie) ................

Powierzchnia pokoi: I... m2, II...m2, III...m2, IV...m2,

pow. użyt. ........m2, piętro ...........................

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń: ...............................................

.........................................................

4. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

............................................................

............................................................

5. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł

prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

............................................................

............................................................

............................................................

6. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej

na budownictwo mieszkaniowe w pełnej przysługującej

wysokości bądź był uwzględniony w decyzji o jej przyznaniu?

............................................................

............................................................

7. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy, nie wymienione wyżej):

............................................................

............................................................

............................................................

8. Uzasadnienie wniosku:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

9. W związku z delegowaniem otrzymuję - nie otrzymuję* zwrot

kosztów zakwaterowania z jednostki delegującej (wypełnia

tylko funkcjonariusz oddelegowany).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym

podpisem.

...........................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej.

Pan(i) .............................. funkcjonariusz w służbie

(stopień, imię i nazwisko)

przygotowawczej* mianowany dnia ....... pełniący(a)

służbę w ......................................................

zajmujący stanowisko przewidziane etatem dla ..................

rozkazem personalnym nr ............... z dnia ................

został delegowany - przeniesiony* służbowo do .................

...............................................................

na okres od dnia ..................... do dnia ................

...........................

(data, podpis)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.78.754

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Data aktu: 14/10/1997
Data ogłoszenia: 16/10/1997
Data wejścia w życie: 16/10/1997