Sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenie rodzajów tych środków.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 4 lipca 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenia rodzajów tych środków.

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),
2)
ustawie o łączności - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 675),
3)
czynnościach - rozumie się przez to kontrolę korespondencji, a także stosowanie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych w celu realizacji określonych w art. 10 ust. 1 ustawy zadań w zakresie zapobieżenia lub wykrycia przestępstw.
§  2.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do czynności:
1)
prowadzonych w miejscach publicznych,
2)
polegających na zapoznawaniu się z danymi identyfikującymi lub towarzyszącymi korespondencji, charakterystycznymi dla użytego środka przekazu, jak adres nadawcy lub odbiorcy korespondencji, numer abonenta sieci telekomunikacyjnej, czas i miejsce nadania korespondencji.
§  3.
Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniających ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz osób udzielających im pomocy.
§  4.
Kontrola korespondencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, polega na tajnym zapoznawaniu się:
1)
z treścią lub zawartością:
a)
korespondencji przesyłanej w określonych w ustawie o łączności zwykłych i poleconych przesyłkach listowych, listach wartościowych, przekazach pocztowych i paczkach pocztowych,
b)
innych przesyłek,
c)
rozmów, w tym telefonicznych,
d)
telegramów, telefaksów, teleksów oraz
2)
z informacjami uzyskanymi z urządzeń, które przekazują lub gromadzą te informacje.
§  5.
Kontrola korespondencji może być przeprowadzona za pomocą środków technicznych albo bez użycia tych środków.
§  6.
Kontrolę korespondencji przeprowadza się w sposób nie powodujący opóźnienia w dotarciu korespondencji do adresata.
§  7.
Stosowanie środków technicznych polega na instalowaniu i wykorzystywaniu urządzenia lub użyciu materiałów bądź substancji umożliwiających tajne uzyskanie informacji i utrwalenie dowodów.
§  8.
Stosuje się w szczególności następujące rodzaje środków technicznych:
1)
służące do kontroli korespondencji - urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne oraz odpowiednie materiały i substancje,
2)
służące do obserwacji i rejestracji zdarzeń - urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne oraz odpowiednie materiały i substancje,
3)
służące do utrwalania dowodów - urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne oraz odpowiednie materiały i substancje.
§  9.
1.
Pisemny wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie przeprowadzenia czynności powinien zawierać:
1)
oznaczenie wniosku,
2)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
3)
opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifikację prawną,
4)
cel i rodzaj czynności oraz czas, miejsce i sposób jej przeprowadzenia,
5)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być dokonana,
6)
podmiot zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy do udzielenia pomocy albo do wykonania zadań określonych w art. 3 ust. 7 i w art. 4 ust. 2 ustawy o łączności,
7)
powody bezskuteczności podejmowanych dotychczas środków albo wysokiego prawdopodobieństwa nieskuteczności lub nieprzydatności ich stosowania.
2.
W wypadkach nie cierpiących zwłoki wniosek powinien ponadto zawierać uzasadnienie potrzeby zarządzenia czynności w trybie art. 10 ust. 2 ustawy.
3.
Szef Urzędu Ochrony Państwa, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zarządzić przeprowadzenie czynności w zakresie objętym zgodą Prokuratora Generalnego.
§  10.
1.
Czynności przeprowadza się na podstawie i w zakresie zarządzenia wydanego w trybie określonym w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy.
2.
Czas przeprowadzenia czynności biegnie od dnia wydania zarządzenia przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa i trwa przez okres, na który Prokurator Generalny wyraził zgodę, chyba że wcześniej nastąpi rezygnacja jednostki zlecającej z dalszego przeprowadzania czynności lub wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie, której wniosek dotyczy.
3.
Czas czynności nie cierpiących zwłoki liczy się od godziny wydania zarządzenia przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa.
§  11.
1.
Czynności dokumentuje się notatką służbową, która zawiera w szczególności:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
2)
określenie czynności,
3)
czas i miejsce przeprowadzenia czynności,
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności,
5)
dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności,
6)
rodzaj użytego środka technicznego wykorzystanego przy przeprowadzeniu czynności,
7)
informację o wyniku czynności.
2.
Dokumentację czynności stanowią także:
1)
nośniki, na których zarejestrowane zostały informacje,
2)
kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1, lub dokumenty zawierające informacje znajdujące się na tych nośnikach wykonane w szczególności w postaci wydruku.
3.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do notatki służbowej określonej w ust. 1.
§  12.
Szef Urzędu Ochrony Państwa, na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 11, na bieżąco informuje Prokuratora Generalnego o przeprowadzonych czynnościach i ich wyniku.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.63.615

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenie rodzajów tych środków.
Data aktu: 04/07/1997
Data ogłoszenia: 26/09/1997
Data wejścia w życie: 11/10/1997