Obowiązki sprawozdawcze w zakresie popytu na pracę.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 lipca 1997 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie popytu na pracę.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się obowiązek przekazania danych statystycznych na formularzu Z-05 Badanie popytu na pracę, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  2.
Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy osób prawnych, samodzielnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których:
1)
liczba pracujących jest większa niż 50 osób, a prowadzona działalność gospodarcza jest zaklasyfikowana według Europejskiej klasyfikacji działalności (EKD) do działalności w zakresie górnictwa i kopalnictwa (sekcja C) oraz działalności produkcyjnej (sekcja D),
2)
liczba pracujących jest większa niż 20 osób, a prowadzona działalność gospodarcza jest zakwalifikowana według EKD do działalności w zakresie leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych (dział 02), rybołówstwa w wodach morskich (podklasa 05.01.20), zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (sekcja E), budownictwa (sekcja F), handlu hurtowego i detalicznego, napraw pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (sekcja G), hoteli i restauracji (sekcja H), transportu, gospodarki magazynowej i łączności (sekcja I), obsługi nieruchomości (dział 70), wynajmu maszyn i sprzętu, bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczania artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 71), informatyki i działalności pokrewnej (dział 72), pozostałej działalności związanej z prowadzeniem interesów (dział 74), odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych (dział 90), działalności związanej z rekreacją, kulturą i sportem (dział 92), pozostałej działalności usługowej (dział 93).
§  3.
Wprowadzone zarządzeniem sprawozdanie statystyczne podmioty określone w § 2 składają bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do urzędu statystycznego województwa, na którego terenie mają siedzibę - w terminie do 10 grudnia 1997 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Z-05

BADANIE POPYTU NA PRACĘ

(pominięty)

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021