Obecność przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 sierpnia 1997 r.
w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 98, poz. 604) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Przedstawiciele krajowej i zagranicznej prasy oraz radia, telewizji i filmu są uprawnieni do wykonywania czynności zawodowych w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach otwarcia lokali dla głosujących.
2.
Dokumentem upoważniającym do wykonywania czynności zawodowych są imienne "karty prasowe".
§  2.
1.
Karty prasowe dla dziennikarzy krajowych wydają, na wniosek redaktorów naczelnych, dyrektorzy delegatur wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego, właściwi ze względu na siedzibę redakcji lub oddziału zamiejscowego redakcji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2.
Karty prasowe dla przedstawicieli zagranicznych środków masowego przekazu wydaje zainteresowanym, na ich wniosek, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
3.
Każda karta prasowa jest numerowana i opatrzona pieczęcią organu, który ją wydał.
§  3.
1.
Osoby z kartami prasowymi, przed przystąpieniem do wykonywania czynności zawodowych, są obowiązane zgłosić swoją obecność przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej lub osobie go zastępującej oraz dostosować się do wydanych zarządzeń mających na celu zapewnienie tajności i powagi głosowania oraz porządku.
2.
Karta prasowa nie upoważnia do przeprowadzania wywiadów w lokalu obwodowej komisji wyborczej oraz do przebywania w nim po zakończeniu głosowania.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA PRASOWA Nr ............

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KARTA PRASOWA - CARTE DE PRESSE - PRESS CARD No ............

(pominięty)

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.54.518

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Obecność przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.
Data aktu: 26/08/1997
Data ogłoszenia: 04/09/1997
Data wejścia w życie: 26/08/1997