Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe w regionie oraz promocja i rozwój uzdolnień młodego pokolenia Polaków.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
w sprawie edukacji kulturalnej, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz promocji i rozwoju uzdolnień młodego pokolenia Polaków.

Wszechstronna edukacja młodego pokolenia wymaga znacznie skuteczniejszego oddziaływania na młodzież, z wykorzystaniem różnorodnych dziedzin narodowej kultury.

Dotyczy to zarówno poznania bogatego dorobku naszego narodu, na który złożyły się dokonania wielu pokoleń Polaków, jak i osobiste uczestnictwo w jej rozwoju na miarę własnych sił i możliwości.

Proces edukacji kulturalnej młodego pokolenia, a zwłaszcza dziedzictwo kulturowe świata, ojczyzny i na tym tle własnego regionu - to niezwykle ważne zadanie zwłaszcza dziś, kiedy coraz szybciej zmierzamy do struktur Wspólnoty Europejskiej.

Przestaną wówczas istnieć granice, w obecnym tego słowa znaczeniu, a atrakcyjne różnorodne formy kultury, proponowane z zewnątrz, będą na nas coraz silniej oddziaływać, unifikując to, co wyróżnia, czyli odrębność kulturową.

Kultura jako podstawowy element ładu społecznego gwarantuje, poprzez wspólne wartości - tworzenie więzi społecznych i chroni przed kosmopolityzmem.

Jednocześnie należy pamiętać, że kultura nasza, jak każda inna kultura narodowa, jest wynikiem wzajemnego przenikania się i dialogu.

Niezmiernie ważne, zdaniem Senatu RP, jest więc to, ażeby wyniesiona wiedza o dorobku kultury własnego narodu i regionu była na tyle trwała, aby każdy Polak, teraz i w przyszłości, przyjmując z zewnątrz wszystko co najlepsze, umiał zachować własną tożsamość.

"Międzyresortowy program edukacji kulturalnej" opracowany przez resorty Kultury i Edukacji Narodowej z udziałem przedstawicieli radia i telewizji oraz program "Dziedzictwo kulturowe w regionie" w pełni odpowiadają potrzebom edukacji humanistycznej, opartej na wartościach kultury.

To przede wszystkim kultura wyzwala wartości i zapobiega regresowi człowieczeństwa, co jest szczególnie ważne dziś, kiedy szerzy się przemoc, agresja i brutalność. Szanse skutecznego wdrażania opracowanych programów, w tym przywrócenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dalece jednak wykraczają poza możliwości tych resortów.

Uznając wartości, rolę i znaczenie edukacyjne tych programów, Senat RP zwraca się do Rządu z prośbą o uwzględnienie kosztów ich wdrażania i realizacji w budżetach Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok najbliższy i kolejne lata, aż do osiągnięcia stanu optymalnego. Celowe i niezbędne jest także rozszerzenie tych zadań na inne resorty i instytucje centralne współodpowiedzialne i uczestniczące w realizacji omawianych programów.

Tylko wówczas, gdy zagadnienie to stanie się wspólnym zadaniem, wspólną troską wszystkich odpowiedzialnych i współodpowiedzialnych za edukację młodego pokolenia - samorządów lokalnych, rządowych instytucji kultury i oświaty, innych resortów itp., możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów, a tym samym spełnienie obowiązku pokolenia dorosłego wobec młodego pokolenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021