Zm.: wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTUŁU NAUKOWEGO I STOPNI NAUKOWYCH
z dnia 25 lipca 1997 r.
w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) ogłasza się następujące zmiany w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych, stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 stycznia 1996 r. (Monitor Polski Nr 17, poz. 219):
1.
W części A Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1)
w pozycji I Uniwersytety:
a)
pod lp. 2 Uniwersytet Gdański:
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Matematyki i Fizyki w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki",
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Nauk Społecznych w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii" dodaje się przecinek i po nim wyraz "pedagogiki",
a)
pod lp. 3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przy jednostce organizacyjnej Wydział Matematyki i Fizyki w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki" dodaje się przecinek i po nim wyraz "astronomii",
c)
pod lp. 5 Uniwersytet Łódzki:
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Filozoficzno-Historyczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk humanistycznych w zakresie:" dodaje się wyraz "- archeologii",
-
skreśla się wyrazy "Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii" w rubryce Nazwa jednostki oraz odnoszące się do tej jednostki wyrazy w rubryce Nazwa stopnia naukowego,
-
dodaje się następujące jednostki organizacyjne wraz z nazwami nadawanych stopni naukowych:
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
"Wydział Fizyki i Chemii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii, doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki
Wydział Matematyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki"
d)
pod lp. 6 Uniwersytet Opolski:
-
skreśla się wyrazy "Wydział Filologiczno-Historyczny" w rubryce Nazwa jednostki oraz odnoszące się do tej jednostki wyrazy w rubryce Nazwa stopnia naukowego,
-
dodaje się następujące jednostki organizacyjne wraz z nazwami nadawanych stopni naukowych:
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
"Wydział Historyczno-Pedagogiczny doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Wydział Filologiczny doktor nauk humanistycznych w zakresie:

- językoznawstwa

- literaturoznawstwa

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:

- językoznawstwa

- literaturoznawstwa"

e)
pod lp. 7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy jednostce organizacyjnej Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii" dodaje się przecinek i po nim wyraz "geologii",
f)
pod lp. 8 Uniwersytet Szczeciński dodaje się w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Wydział Prawa i Administracji" i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktor nauk prawnych w zakresie prawa",
g)
pod lp. 9 Uniwersytet Śląski w Katowicach przy jednostce organizacyjnej Wydział Filologiczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego po słowach "doktor nauk humanistycznych w zakresie:" dodaje się wyraz "- bibliologii",
h)
pod lp. 10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przy jednostce organizacyjnej Wydział Humanistyczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:" dodaje się wyraz "- pedagogiki",
i)
pod lp. 11 Uniwersytet Warszawski w pozycji Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku dodaje się:
-
w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Instytut Fizyki" i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki",
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Prawa w rubryce Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa",
j)
pod lp. 12 Uniwersytet Wrocławski:
-
skreśla się wyrazy "Wydział Matematyki i Fizyki" w rubryce Nazwa jednostki oraz odnoszące się do tej jednostki wyrazy w rubryce Nazwa stopnia naukowego,
-
dodaje się następujące jednostki organizacyjne z nazwami nadawanych stopni naukowych:
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
"Instytut Biochemii doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii
Wydział Fizyki i Astronomii doktor nauk fizycznych w zakresie:

- astronomii

- fizyki

doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie:

- astronomii

- fizyki

Wydział Matematyki i Informatyki doktor nauk matematycznych w zakresie:

- informatyki

- matematyki

doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie:

- informatyki

- matematyki"

-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk humanistycznych w zakresie:" dodaje się wyrazy "nauki o sztuce" i po wyrazach "doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:" dodaje się wyrazy "nauki o sztuce",
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Nauk Przyrodniczych w rubryce Nazwa stopnia naukowego, po wyrazach "doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii" dodaje się przecinek i po nim wyraz "biochemii";
2)
w pozycji II Wyższe szkoły techniczne:
a)
pod lp. 5 Politechnika Gdańska:
-
w Nazwie jednostki Wydział Elektryczny wyraz "Elektryczny" zastępuje się wyrazami "Elektrotechniki i Automatyki",
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Inżynierii Środowiska w rubryce Nazwa stopnia naukowego, po wyrazach "doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa" dodaje się przecinek i po nim wyrazy "inżynierii środowiska",
-
dodaje się w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej" i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki",
b)
pod lp. 8 Politechnika Łódzka dodaje się w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Wydział Organizacji i Zarządzania" i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu",
c)
pod lp. 9 Politechnika Poznańska przy jednostce organizacyjnej Wydział Technologii Chemicznej w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk chemicznych w zakresie chemii" dodaje się przecinek i po nim wyrazy "technologii chemicznej, doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej",
d)
pod lp. 12 Politechnika Śląska w Gliwicach:
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk technicznych w zakresie:" dodaje się wyrazy "- budowy i eksploatacji maszyn",
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn" dodaje się przecinek i po nim wyrazy "inżynierii środowiska",
e)
pod lp. 14 Politechnika Warszawska w nazwie jednostki organizacyjnej Wydział Mechaniki Precyzyjnej wyrazy "Mechaniki Precyzyjnej" zastępuje się wyrazem "Mechatroniki", a ponadto w odniesieniu do tej jednostki w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn" dodaje się przecinek i po nim wyrazy "biocybernetyki i inżynierii biomedycznej",
f)
pod lp. 15 Politechnika Wrocławska przy jednostce organizacyjnej Wydział Elektroniki w rubryce nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk technicznych w zakresie informatyki" dodaje się przecinek i po nim wyraz "elektroniki",
g)
pod lp. 17 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie" zastępuje się wyrazami "Politechnika Koszalińska",
h)
pod lp. 18 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu" zastępuje się wyrazami "Politechnika Opolska", a ponadto dodaje się w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Wydział Mechaniczny" i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn",
i)
pod lp. 19 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu" zastępuje się wyrazami "Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego",
j)
pod lp. 20 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze" zastępuje się wyrazami "Politechnika Zielonogórska";
3)
w pozycji IV Wyższe Szkoły Pedagogiczne:
a)
pod lp. 1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy:
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Humanistyczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk humanistycznych w zakresie historii" dodaje się przecinek i po nim wyraz "literaturoznawstwa",
-
w nazwie jednostki organizacyjnej Wydział Pedagogiczny wyraz "Pedagogiczny" zastępuje się wyrazami "Pedagogiki i Psychologii",
b)
pod lp. 4 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie:
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Filologiczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa" dodaje się przecinek i po nim wyraz "językoznawstwa",
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Socjologiczno-Historyczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk humanistycznych w zakresie historii" dodaje się przecinek i po nim wyraz "socjologii",
c)
dodaje się lp. 7 w brzmieniu:
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
"7 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W OLSZTYNIE

Wydział Humanistyczny

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa"
4)
w pozycji V Wyższe szkoły rolnicze:
a)
pod lp. 3 po wyrazach "Akademia Rolnicza w Poznaniu" dodaje się wyrazy "im. Augusta Cieszkowskiego",
b)
pod lp. 8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy jednostce organizacyjnej Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia",
c)
pod lp. 9 Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach przy jednostce organizacyjnej Wydział Rolniczy w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii";
5)
w pozycji VI Akademie nauk wojskowych pod lp. 1 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie:
-
przy jednostce organizacyjnej Wydział Strategiczno-Obronny w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany nauk wojskowych",
-
w rubryce Nazwa jednostki dodaje się wyrazy "Wojskowy Instytut Historyczny" i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii";
6)
w pozycji IX Akademie wychowania fizycznego pod lp. 5 w nazwie "Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie" skreśla się skrót "im."
2.
W części B Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk:
1)
pod lp. 50 Instytut Slawistyki w rubryce Nazwa stopnia naukowego skreśla się wyraz "literaturoznawstwa" zarówno w nazwie stopnia naukowego doktora, jak i w nazwie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
2)
pod lp. 51 Instytut Studiów Politycznych w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce",
3)
pod lp. 54 Muzeum i Instytut Zoologii w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii",
4)
dodaje się lp. 55 i 56 w brzmieniu:
Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia naukowego
"55 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej doktor nauk technicznych w zakresie informatyki
56 Instytut Ochrony Przyrody doktor nauk biologicznych w zakresie biologii"
3.
W części C Jednostki badawczo-rozwojowe:
1)
pod lp. 50 skreśla się wyrazy "Instytut Ziemniaka" w rubryce Nazwa jednostki oraz odnoszące się do tej jednostki wyrazy w rubryce Nazwa stopnia naukowego,
2)
pod lp. 52 Morski Instytut Rybacki w rubryce Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa",
3)
pod lp. 56 w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" zastępuje się wyrazami "Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",
4)
pod lp. 58 skreśla się wyrazy "Wojskowy Instytut Historyczny" w rubryce Nazwa jednostki oraz odnoszące się do tej jednostki wyrazy w rubryce Nazwa stopnia naukowego,
5)
dodaje się lp. 61 i pod nią wyrazy "Centralny Instytut Ochrony Pracy" w rubryce Nazwa jednostki oraz wyrazy "doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska" w rubryce Nazwa stopnia naukowego.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021