Organizacja i zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 5 sierpnia 1997 r.
w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć artystycznych uczniów szkół artystycznych organizowane są konkursy.
2.
Tematyka konkursów jest związana z programami nauczania obowiązującymi we wszystkich typach szkół artystycznych.
3.
Minister Kultury i Sztuki ustala wykaz konkursów organizowanych w każdym roku szkolnym.
§  2.
1.
Konkursy organizuje i przeprowadza Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej "Centrum".
2.
Centrum ustala zasady przeprowadzania konkursów oraz opracowuje regulaminy konkursów, które powinny określać w szczególności:
-
nazwę konkursu,
-
program merytoryczny,
-
datę i miejsce,
-
warunki uczestnictwa i sposób oceniania,
-
tryb powoływania członków komisji konkursowej,
-
regulamin pracy komisji konkursowej.
§  3.
Minister Kultury i Sztuki zatwierdza regulaminy poszczególnych konkursów.
§  4.
Szkoły artystyczne mają obowiązek informowania uczniów o organizowanych w danym roku szkolnym konkursach, terminach i zasadach udziału.
§  5.
Po zakończeniu konkursu Centrum opracowuje dokumentację zawierającą: liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez nich wyniki, wykaz laureatów ze wskazaniem szkoły i nauczyciela prowadzącego ucznia, ocenę merytoryczną konkursu.
§  6.
1.
Laureaci konkursów otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie i uzyskaniu tytułu laureata, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2.
Laureaci konkursów mogą ubiegać się o stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
§  7.
Uczniowie szkół artystycznych mogą uczestniczyć w turniejach i olimpiadach przedmiotowych na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej w odrębnych przepisach.
§  8.
Traci moc zarządzenie nr 2 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych (Dz. Urz. MKiS Nr 1, poz. 1).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Centrum Edukacji Artystycznej

.............................

(pieczęć)

ZAŚWIADCZENIE

................................

(imię i nazwisko)

urodzony(a) dnia ........................ 19... r. w ..........

uczeń(nnica) klasy ............................................

(nazwa szkoły)

brał(a) udział w ..............................................

(nazwa konkursu)

przeprowadzonego w dniach ............................19 ... r.

w ........................................

i uzyskał(a) tytuł laureata

Dyrektor

Centrum Edukacji Artystycznej

..............................

(podpis, pieczęć)

______

Podstawa: zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych (Monitor Polski Nr 52, poz. 490).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021