Zaniechanie poboru niektórym bankom spółdzielczym podatku dochodowego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 stycznia 1997 r.
w sprawie zaniechania poboru niektórym bankom spółdzielczym podatku dochodowego.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządza się zaniechanie poboru:
1)
70% należnego za 1996 r. podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów banków spółdzielczych tworzących banki regionalne na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),
2)
należnego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w 1997 r. przez pozostałe banki spółdzielcze, którym przysługiwało prawo do zrzeszenia się w banku regionalnym na podstawie ustawy wymienionej w pkt 1 - w wysokości równowartości 70% tego podatku należnego za 1996 r.
2.
Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy banków spółdzielczych, które przekażą na zwiększenie funduszu zasobowego:
1)
co najmniej 80% nadwyżki bilansowej za 1996 r. - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podziału tej nadwyżki, oraz
2)
całość środków pochodzących z zaniechanego podatku dochodowego należnego za 1996 r. - w przypadku banków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3)
całość środków pochodzących z zaniechanego podatku dochodowego należnego za 1997 r. - w przypadku banków, o których mowa w ust. 1 pkt 2

- w terminie faktycznego skorzystania z prawa zaniechania poboru tego podatku.

3.
Przepis ust. 1 pkt 2 ma zastosowanie również do wpłat zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych.
4.
Jeżeli podatek dochodowy należny za 1997 r. od banków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest niższy od równowartości 70% tego podatku należnego za 1996 r. - zaniechanie poboru ma zastosowanie do wysokości podatku należnego za 1997 r.
§  2.
Zaniechanie poboru, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r., w tym zaliczek na ten podatek należnych w 1996 r., których termin płatności został przedłużony.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Weszła w życie nowelizacja uzupełniająca przepisy o ochronie konsumentów

Od piątku obowiązuje uchwalona w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Uzupełnia ona też katalog czynów nieuczciwej konkurencji o kolejny czyn wynikający z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Grażyna J. Leśniak 24.09.2021
Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021