Obowiązki sprawozdawcze w zakresie bazy noclegowej turystyki.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 1997 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie bazy noclegowej turystyki.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzu K-T1 - Sprawozdanie o obiektach noclegowych turystyki, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Obowiązek sprawozdawczy wprowadzony zarządzeniem mają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące właścicielami, dzierżawcami lub użytkownikami obiektów wykorzystywanych na potrzeby turystyki.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje:
1)
domów wczasów dziecięcych,
2)
zakładów uzdrowiskowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności leczniczej,
3)
adaptowanych na cele zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół, internatów i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
§  3.
Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, prowadzące działalność w kilku rodzajach obiektów sporządzają odrębne sprawozdanie dla każdego obiektu; podmioty prowadzące pola biwakowe i pokoje gościnne sporządzają odrębne sprawozdanie dla każdej miejscowości, na której terenie są one zlokalizowane.
§  4.
Wprowadzone zarządzeniem sprawozdanie statystyczne przekazuje się do urzędu statystycznego właściwego dla województwa, na którego terenie zlokalizowany jest obiekt noclegowy turystyki, w terminie do dnia 9 października 1997 r.; obiekty sezonowe przekazują dane niezwłocznie po zakończeniu działalności, nie później jednak niż do dnia 9 października 1997 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

K - T1

Sprawozdanie o obiektach noclegowych turystyki za okres od 1 października do 30 września roku następnego

(pominięty)

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA K - T1

Obiekty nie posiadające własnego numeru identyfikacyjnego REGON wpisują numer identyfikacyjny REGON właściciela obiektu, np. zakładu pracy, przedsiębiorstwa turystycznego, organizacji społecznej.

Dział 1. Dane ogólne

pkt 2

W celu ułatwienia zaklasyfikowania obiektu do właściwego rodzaju, przedstawiono poniższe wyjaśnienia i definicje oraz korelacje między rodzajem obiektu i kategorią (dział 1, pkt 4), urządzeniami ogrzewczymi (dział 1, pkt 5) oraz pokojami i miejscami (dział 2), a także placówkami gastronomicznymi (dział 3).

Hotel - symbol 01

Obiekt hotelarski zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej, dysponujący co najmniej 9 pokojami. W hotelu nie więcej niż 20% miejsc noclegowych może znajdować się w pokojach większych niż 2-osobowych. Oznacza to, że przeciętna liczba miejsc na 1 pokój nie może być większa niż 2,8. Każdy hotel musi posiadać stałe urządzenia ogrzewcze i przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa - 5 gwiazdek (*****) LX, najniższa - 1 gwiazdka (*).

Hotele z kategorią od 5* do 3* włącznie - powinny wykazać pokoje z własną łazienką i WC (dział 2, rubr. 2) oraz restaurację (dział 3, rubr. 1 i 2). Hotel kategorii 2* musi mieć pokoje z własną łazienką i WC.

Motel - symbol 02

Obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem.

Motel musi posiadać co najmniej 9 pokoi; nie więcej niż 40% miejsc noclegowych może znajdować się w pokojach najwyżej 3- i 4-osobowych. Oznacza to, że przeciętna liczba miejsc na 1 pokój nie może być większa niż 3,3. Każdy motel musi posiadać stałe urządzenia ogrzewcze i przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną.

W zależności od wyposażenia obiektu i poziomu świadczonych usług rozróżnia się pięć kategorii moteli: najwyższa - 5 gwiazdek (*****) LX, najniższa - 1 gwiazdka (*).

Motele z kategorią od 5* do 3* włącznie powinny wykazać pokoje z własną łazienką i WC (dział 2, rubr. 2) oraz restaurację (dział 3, rubr. 1 i 2). Motel kategorii 2* musi mieć pokoje z własną łazienką i WC.

Pensjonat - symbol 03

Obiekt hotelarski, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi posiadać przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną oraz stałe urządzenia ogrzewcze. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczeń usług rozróżnia się trzy kategorie pensjonatów: najwyższa - kat. I., najniższa - kat. III.

Pensjonaty kategorii I i II muszą wykazać pokoje z własną łazienką i WC.

Dom wycieczkowy - symbol 04

Obiekt hotelarski położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy, który dysponuje co najmniej 20 miejscami noclegowymi, z tym że nie mniej niż 50% miejsc znajduje się w pokojach większych niż trzyosobowe. Oznacza to, że przeciętna liczba miejsc na 1 pokój nie może być większa niż 4,3. Każdy dom wycieczkowy musi posiadać stałe urządzenia ogrzewcze i przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną.

W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług domy wycieczkowe dzieli się na trzy kategorie: najwyższa - kat. I., najniższa - kat. III.

Schronisko - symbol 05

Obiekt hotelarski położony poza obszarem zabudowanym, w którym świadczone są usługi hotelarskie przede wszystkim osobom uprawiającym turystykę kwalifikowaną. Schronisko posiada co najmniej 8 miejsc noclegowych i ma przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. Pojęcie "schronisko" nie obejmuje schronisk młodzieżowych.

W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług schronisko dzieli się na trzy kategorie: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III.

Schronisko młodzieżowe - symbol 06

Obiekt przeznaczony na bazę noclegową dla młodzieży szkolnej i studenckiej, służący upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie użytkownikom tanich noclegów, opieki wychowawczej, jak również służenie informacją turystyczną.

Schronisko młodzieżowe jest obiektem samodzielnym lub zajmuje część obiektu, zazwyczaj część pomieszczeń szkoły, internatu lub innej placówki oświatowo-wychowawczej.

Ośrodek wczasowy - symbol 07

Obiekt lub zespół obiektów noclegowych przeznaczonych i przystosowanych do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami.

Ośrodek kolonijny - symbol 08

Obiekt lub zespół obiektów noclegowych przeznaczonych i przystosowanych do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami.

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy - symbol 09

Obiekt lub zespół obiektów przeznaczony i przystosowany trwale do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń oraz zjazdów itp. Może być także wykorzystany do świadczenia usług wczasowych.

Dom pracy twórczej - symbol 10

Obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. Obiekt ten musi posiadać stałe urządzenia ogrzewcze.

Domek turystyczny - symbol 11 oraz dział 2, wiersz 2

Budynek niepodpiwniczony, zbudowany z materiałów nietrwałych, posiadających nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego.

Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych oraz organizacyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych.

Camping - symbol 12

Teren - zwykle zadrzewiony - strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych.

W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług, campingi dzieli się na dwie kategorie: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. II.

Pole biwakowe - symbol 13

Wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, nie strzeżone, oznakowane i ogrodzone prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne.

Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego - symbol 145

Zespół obiektów i urządzeń zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną komunikacją środkami przewozu publicznego.

Ośrodek wyposażony jest zgodnie z potrzebami krótkotrwałego wypoczynku i rekreacji. Umożliwia obsłużenie jednocześnie znacznej liczby osób o różnych upodobaniach. Obiekty noclegowe wchodzące w skład ośrodka mogą być wykorzystywane na potrzeby wczasów.

Pokoje gościnne - symbol 15

Umeblowane pokoje w mieszkaniach osób fizycznych, wynajmowane do celów noclegowych turystyki, za opłatą określoną z góry, za pośrednictwem biur zakwaterowań lub bezpośrednio turystom.

Ponadto do pokoi gościnnych zaliczane są również obiekty hotelarskie, które nie odpowiadają warunkom przewidzianym dla hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, campingów, pól biwakowych i domków turystycznych.

Inny obiekt wykorzystywany dla turystyki - symbol 16

Obiekt, który w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem lub w części, pełni funkcję obiektu noclegowego dla turystów. Są to m.in. obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, szkoleniowe, internaty, domy studenckie, hotele robotnicze itp.

W pkt 3a - należy wpisać pełną nazwę jednostki dysponującej danym obiektem np. Biuro Turystyczno-Usługowe "Juventur", Klub Sportowy "Orzeł", Huta Katowice, Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel", Hotel Jana Kowalskiego.

W pkt 3b - należy wpisać pełną nazwę obiektu. W przypadku, gdy właściciel dysponuje obiektem, należy w pkt 3b wpisać "jw.".

Dział 2. Pokoje i miejsca noclegowe rzeczywiste

- rubr. 1 - wypełnia się dla obiektów kubaturowych, w tym także dla domków turystycznych;

- w rubr. 2 nie należy wykazywać pokoi wyposażonych tylko w WC lub tylko w umywalkę;

- miejsce noclegowe rzeczywiste (rubr. 3 do 5) - to miejsce przygotowane dla turysty bez względu na to, czy jest zajęte czy też nie. Do liczby miejsc zalicza się również tzw. "miejsca dostawne". Nie zalicza się natomiast miejsc zajętych przez personel obiektu i inne osoby stale zamieszkujące w obiekcie (np. gdy część obiektu wykorzystywana jest na tzw. "hotel robotniczy");

- do miejsc noclegowych całorocznych (rubr. 4) należy zaliczyć miejsca w obiektach czynnych przynajmniej przez 5 miesięcy w roku i wyposażonych w stałe urządzenia ogrzewcze;

- dla pól biwakowych liczba miejsc oznacza liczbę osób, które jednocześnie mogą korzystać z tego obiektu;

- dla obiektów oznaczonych w dziale 1, pkt. 2 symbolem 16 wykazuje się wyłącznie miejsca przeznaczone do dyspozycji turystów.

Dział 3. Placówki gastronomiczne

W dziale tym należy wykazać wszystkie placówki zlokalizowane na terenie obiektu, bez względu na właściciela lub dostępność (ogólnodostępne, tylko dla gości);

- do placówek obcych (rubr. 2) należy zaliczyć placówki prowadzone przez inne podmioty, które nie są gestorami obiektu, np. na campingu ośrodka sportu i rekreacji funkcjonuje kawiarnia, która jest prowadzona przez osobę fizyczną;

- restauracja (wiersz 1) - to zakład gastronomiczny z pełną obsługą kelnerską oferujący całodzienne wyżywienie o szerokim asortymencie potraw i napojów;

- do barów i kawiarni (wiersz 2) należy także zaliczyć winiarnie, piwiarnie, jadłodajnie itp.;

- do punktów gastronomicznych (wiersz 4) zalicza się inne placówki gastronomiczne np. smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety.

Dział 4. Wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne

Dotyczy urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, bez względu na to, kto jest ich właścicielem (np. gestor obiektu czy inna jednostka); obejmuje także urządzenia poza terenem obiektu, w sytuacji gdy korzystanie z nich jest w stałej ofercie (np. stała umowa ze stadniną koni).

Dział 5. Wykorzystanie obiektu według miesięcy

- do liczby dni działalności obiektu (rubr. 1) nie wlicza się przerw międzyturnusowych, z powodu remontu, dezynfekcji itp.;

- nominalna liczba noclegów w miesiącu (rubr. 2) to suma miejsc noclegowych przygotowanych w każdym dniu działalności obiektu. Np. obiekt czynny był w dniach od 1 do 15 czerwca, tj. 15 dni. W dniach od 1 do 5.VI przygotowano 10 miejsc noclegowych, od 6 do 10.VI - 15 miejsc noclegowych, a od 11 do 15.VI było 20 miejsc noclegowych. Nominalną liczbę noclegów w czerwcu obliczymy w następujący sposób: 5 x 10 + 5 x 15 + 5 x 20 = 225;

- nominalna liczba pokoi w miesiącu (rubr. 3) to suma pokoi przygotowanych w każdym dniu działalności obiektu. Zasada obliczeń jest taka sama jak dla miejsc noclegowych. Np. obiekt był czynny od 1 do 25 maja, tj. 25 dni. W dniach od 1 do 10.V przygotowano 15 pokoi, od 11 do 20.V - 20 pokoi, a od 21 do 25.V - 22 pokoje. Nominalna liczba pokoi będzie wynosiła: 10 x 15 + 10 x 20 + 5 x 22 = 460;

- korzystający z noclegów (rubr. 4 i 5) to liczba osób, które rozpoczęły pobyt w obiekcie w danym miesiącu (tj. zostały zameldowane). Oznacza to, że osoby przebywające na przełomie dwóch miesięcy powinny być liczone jeden raz. Wyjątkiem od tej zasady są osoby przebywające na przełomie września i października. Ze względu na nowy okres sprawozdawczy, osoby te należy wykazać we wrześniu, a także w październiku w nowym sprawozdaniu. Nie należy wykazywać osób, które wniosły opłatę, ale z usług nie skorzystały;

- udzielone noclegi (rubr. 6 i 7) to iloczyn osób pomnożony przez liczbę dni (nocy) ich pobytu, np. 5 osób x 3 noclegi + 2 osoby x 8 noclegów + 12 osób x 1 nocleg = 43;

- wynajęte pokoje (rubr. 8 i 9) dla hoteli, moteli i pensjonatów - to suma pokoi wynajętych w każdym dniu działalności obiektu, bez względu na liczbę osób nocujących w tych pokojach.

Dział 6. Turyści zagraniczni według obywatelstwa

Źródłem danych do tego działu są zapisy w książce meldunkowej dotyczące obywatelstwa turystów zagranicznych.

Dane należy podać za cały okres sprawozdawczy; dane wykazane w rubr. 1, wiersz 01 powinny być zgodne z danymi wykazanymi w dziale 5, wiersz 01, rubr. 5; dane wykazane w rubr. 2 z rubr. 7 działu 5; natomiast dane wykazane w rubr. 3 z rubr. 9 działu 5.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021