Wszczęcie postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 13 czerwca 1997 r.
o wszczęciu postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i art. 99 ust. 1 oraz w związku z art. 106b ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 64, poz. 407), zwanej dalej "ustawą", wszczyna się z dniem ogłoszenia niniejszego postanowienia postępowanie w celu ochrony rynku przed przywozem rowerów (oznaczonych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 8712) z Chin i Tajwanu.

Wszczyna się na wniosek Zakładów Rowerowych ROMET S.A. w Bydgoszczy (ul. Fordońska 246, 85-959 Bydgoszcz), występujących w imieniu przemysłu krajowego w rozumieniu art. 96 ustawy, postępowanie w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.

Wnioskodawca stwierdza, że od kilku lat notowany jest znaczny wzrost importu z Chin i Tajwanu, co szczególnie pogłębiło się w 1996 r. Według danych Centrum Informacji Handlu Zagranicznego, import rowerów z tych dwóch krajów w roku 1996 wzrósł o 10,5% w stosunku do 1995 r. Przywóz ten był dokonywany po cenach niższych niż ceny rowerów krajowych. Spowodowało to ograniczenie produkcji i niepełne wykorzystanie mocy produkcyjnych przez przemysł krajowy.

Dane dotyczące wielkości i wartości importu i dynamiki importu w roku 1996 oraz porównawczo w latach 1993-1995 zawarte we wniosku stanowią załącznik do postanowienia.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy wszystkie zainteresowane podmioty mogą nadsyłać pisemne uwagi dotyczące postępowania oraz zgłaszać wnioski o przedstawienie materiału dowodowego ustnie. Powyższe wnioski będą przyjmowane w okresie 30 dni od daty opublikowania niniejszego postanowienia w przypadku wystąpień polskich podmiotów oraz w terminie 40 dni od opublikowania postanowienia w przypadku podmiotów zagranicznych. Stosownie do art. 102 ustawy informacje przekazane przez strony w trakcie postępowania mogą zostać objęte klauzulą poufności.

W przypadku potwierdzenia, po szczegółowej analizie, wniosku krajowych producentów, wystąpienia nadmiernego importu na takich warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne szkody dla interesów gospodarczych krajowych producentów wytwarzających podobne towary lub towary bezpośrednio konkurujące, zostaną zastosowane środki, o których mowa w art. 106d ustawy.

Zgodnie z art. 127 § 3 oraz w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona może zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZAŁĄCZNIK

PORÓWNAWCZE DANE DOTYCZĄCE IMPORTU ROWERÓW Z CHIN I TAJWANU W LATACH 1993-1995 W STOSUNKU DO ROKU 1996

I. Wielkość i wartość importu rowerów z Chin i Tajwanu

Tajwan

1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r.
ilość1 wartość2 ilość1 wartość2 ilość1 wartość2 ilość1 wartość2
37.359 3.213.961 62.861 5.973.438 133.489 14.476.914 254.997 23.315.297

Chiny

1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r.
ilość1 wartość2 ilość1 wartość2 ilość1 wartość2 ilość1 wartość2
41.541 2.335.429 27.365 1.927.959 44.220 2.666.383 102.141 5.756.005

II. Udział importu rowerów z Chin i Tajwanu w ogólnym imporcie rowerów do Polski

1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r.
Import z Chin i Tajwanu - sztuk 78.900 90.226 177.709 357.138
Import ogółem - sztuk 198.701 302.849 395.878 567.200
Procentowy udział importu z Chin i Tajwanu w imporcie ogółem 39,7% 29,8% 44,9% 62,9%

1 Ilość podana w sztukach.

2 Wartość podana w dolarach amerykańskich (USD).

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021