Regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 lipca 1997 r.
w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 i z 1997 r. Nr 47, poz. 297) i art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
Ustala się regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, stanowiące załączniki do uchwały.
§  2.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych (Monitor Polski Nr 31, poz. 327 i z 1994 r. Nr 24, poz. 203).
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1.
1.
Okręgowa komisja wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje zadania określone odpowiednio w Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Ordynacji wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.
2.
Wykonywanie zadań wynikających z Ordynacji wyborczej do Senatu, o których mowa w regulaminie, w województwie warszawskim należy do właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej dla miasta stołecznego Warszawy, a w województwie katowickim - do Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Katowicach.
§  2.
Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy.
§  3.
Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jednego z jego zastępców.
§  4.
Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcom przewodniczącego, członkom komisji i sekretarzowi komisji lub zespołom powołanym w tym celu ze swego składu.
§  5.
1.
Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1)
wybiera ze swego składu przewodniczącego i 2 jego zastępców,
2)
powołuje sekretarza komisji,
3)
omawia zadania i tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,
4)
uchwala plan pracy i dokonuje podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w jej skład,
5)
ustala sposób podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez komisję,
6)
ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i zgłoszeń kandydatów na senatorów oraz sposób podania o tym informacji do publicznej wiadomości,
7)
rozstrzyga o utworzeniu swojej inspekcji.
2.
Do chwili wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
§  6.
1.
Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1)
czuwa nad wykonaniem zadań komisji,
2)
reprezentuje komisję na zewnątrz,
3)
ustala projekty porządków obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,
4)
podpisuje uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji,
5)
zleca wykonanie określonych zadań delegaturze wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcje pełni jeden z jego zastępców.
§  7.
Do zadań sekretarza komisji należy:
1)
przygotowywanie materiałów do prac komisji i zapewnienie jej obsługi organizacyjnej,
2)
przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń,
3)
kierowanie inspekcją komisji i przedstawianie komisji wyników kontroli,
4)
podejmowanie w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z wojewodą i zarządami gmin oraz wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast) dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów,
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję, w tym organizowanie szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych.
§  8.
1.
Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2.
W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, jej członek powinien, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, powiadomić o tym przewodniczącego lub sekretarza komisji.
§  9.
1.
Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równiej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2.
Wybory przewodniczącego komisji oraz oddzielnie jego zastępców odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że komisja postanowi inaczej. W razie równej liczby głosów, ponawia się głosowanie.
3.
Na wniosek członka komisji przeprowadza się głosowanie tajne.
§  10.
1.
W posiedzeniach komisji uczestniczy jej sekretarz oraz mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
2.
Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.
§  11.
1.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad,
2)
imiona i nazwiska uczestników,
3)
zwięzłą treść wystąpień,
4)
podjęte rozstrzygnięcia.
2.
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz wydane orzeczenia.
3.
Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.
§  12.
1.
Orzeczenia okręgowej komisji wyborczej, o których mowa w art. 83 ust. 3, art. 87 ust. 1, 3 i 4, art. 89 ust. 2 oraz art. 90 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a także protokoły rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów, ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym oraz ustalenia wyników wyborów posłów w okręgu wyborczym podpisują wszystkie obecne na posiedzeniu osoby wchodzące w skład komisji.
2.
Orzeczenia okręgowej komisji wyborczej w sprawach wyborów do Senatu, podjęte w związku z odpowiednim stosowaniem przepisów, o których mowa w ust. 1, oraz protokoły rejestracji kandydatów na senatorów, ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym podpisują wszystkie obecne na posiedzeniu osoby wchodzące w skład komisji.
§  13.
Uchwały komisji i dokumenty, o których mowa w § 12, oraz formularze potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, a także stosownie do decyzji przewodniczącego komisji inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.
§  14.
Komisja w zakresie swojej właściwości udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w szczególności:
1)
zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy tych komisji,
2)
prowadzi szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych,
3)
przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej,
4)
stwierdzając uchybienia w działalności obwodowych komisji wyborczych na podstawie skarg lub własnych ustaleń, udziela wskazówek co do sposobu usunięcia tych uchybień.
§  15.
Komisja współdziała w wykonaniu zadań wyborczych odpowiednio z wojewodą oraz zarządami gmin i wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast), w szczególności w zakresie:
1)
właściwego i terminowego sporządzenia spisów wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,
2)
rozplakatowania obwieszczeń o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
3)
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych oraz prowadzenia szkoleń ich członków,
4)
zapewnienia warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym, a zwłaszcza:
a)
urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych,
b)
zapewnienia środków łączności i transportu,
c)
dostarczenia kart do głosowania, formularzy protokołów i obwieszczeń wyborczych,
d)
udzielenia pomocy w przekazaniu protokołów głosowania i dokumentacji wyborczej.
§  16.
1.
Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego i kontroluje, zgodnie ze swoją właściwością, przygotowania do wyborów w miastach i gminach na obszarze okręgu wyborczego.
2.
W razie utworzenia inspekcji, komisja określa zakres i sposób wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.
3.
W skład inspekcji mogą wchodzić pracownicy delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego oraz osoby delegowane przez wojewodę.
§  17.
1.
Członkowie komisji dokonujący kontroli i osoby wchodzące w skład inspekcji są uprawnieni do udzielania obwodowym komisjom wyborczym bieżących wyjaśnień oraz do wglądu w dokumentację tych komisji, a także w dokumentację znajdującą się w organach administracji rządowej, samorządowej i w podległych im jednostkach oraz do uczestniczenia w posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczeniem wyników głosowania.
2.
Osoby dokonujące inspekcji działają w zakresie zleconym przez komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.
3.
Sprawozdania z inspekcji przekazywane są niezwłocznie komisji.
§  18.
Komisja niezwłocznie bada każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
§  19.
Okręgowe komisje wyborcze, o których mowa w § 1 ust. 2, uzgadniają, odpowiednio z Okręgową Komisją Wyborczą dla województwa warszawskiego i okręgowymi komisjami wyborczymi z siedzibą w Sosnowcu i Gliwicach, zasady sprawowania nadzoru nad działalnością obwodowych komisji wyborczych, organizacją szkoleń oraz realizacją przygotowań do wyborów.
§  20.
Przewodniczący wydaje członkom komisji legitymacje potwierdzające członkostwo i pełnione w komisji funkcje.
§  21.
W wypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.
§  22.
Delegatura wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego zapewnia właściwe wykonanie zadań i obsługę komisji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1.
Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje ustawowe zadania stosując się do wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości, komisja może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia do okręgowej komisji wyborczej.
§  2.
1.
Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego, jego funkcję pełni zastępca przewodniczącego komisji.
§  3.
1.
Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w 7 dniu od dnia jej powołania. O terminie i miejscu pierwszego posiedzenia komisji zawiadamia członków komisji odpowiednio wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
2.
Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1)
wybiera ze swego składu oddzielnie przewodniczącego i jego zastępcę w głosowaniu jawnym, chyba że komisja postanowi inaczej; w razie równiej liczby głosów, ponawia się głosowanie,
2)
omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,
3)
ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i spisu wyborców.
3.
Komisja zapoznaje się z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy w dniu głosowania.
§  4.
Komisja odbywa posiedzenia i może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji.
§  5.
1.
Komisja podejmuje uchwały większością głosów. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2.
Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  6.
1.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad,
2)
imiona i nazwiska uczestników,
3)
podjęte rozstrzygnięcia.
2.
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  7.
1.
Protokoły głosowania w obwodzie podpisują wszystkie obecne przy jego sporządzaniu osoby wchodzące w skład komisji.
2.
Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się w rubryce "uwagi" protokołu głosowania.
3.
Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.
§  8.
Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowej komisji wyborczej lub osobom przez nie upoważnionym.
§  9.
Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych odpowiednio z wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), konsulem, kapitanem statku, w szczególności w zakresie:
1)
przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania,
2)
odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń wyborczych i innych materiałów wyborczych,
3)
przekazania wyników głosowania w obwodzie do właściwej okręgowej komisji wyborczej,
4)
zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.
§  10.
Osoby wchodzące w skład komisji legitymują się dokumentem potwierdzającym członkostwo i funkcje pełnione w komisji, podpisanym odpowiednio przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), konsula, kapitana statku.
§  11.
1.
Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2.
W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, jej członek powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
§  12.
W wypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio zarząd gminy, konsula, kapitana statku.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.40.415

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 01/07/1997
Data ogłoszenia: 09/07/1997
Data wejścia w życie: 01/07/1997