Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 8 stycznia 1997 r.
w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do osób uprawiających lub zamierzających uprawiać amatorsko lub profesjonalnie określoną dyscyplinę sportu i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy.
2.
Przepisy zarządzenia mogą być stosowane także do osób niepełnosprawnych uprawiających lub zamierzających uprawiać określoną dyscyplinę sportu, chyba że przepisy organizacji międzynarodowych zajmujących się sportem osób niepełnosprawnych stanowią inaczej.
§  2.
Posiadanie licencji na uprawianie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy.
§  3.
1.
Polski związek sportowy przyznaje i pozbawia licencji na uprawianie dyscypliny sportu objętej zakresem działania tego związku lub wchodzącej w skład dziedziny sportu, w której ten związek działa.
2.
Licencję przyznaje się na czas nie oznaczony.
3.
Licencja może być przyznana na czas oznaczony na żądanie wnioskodawcy.
§  4.
1.
Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa we właściwym polskim związku sportowym pisemny wniosek zawierający:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2)
określenie dyscypliny sportu, na której uprawianie wnioskodawca ubiega się o licencję,
3)
określenie okresu, na jaki licencja ma być przyznana,
4)
datę i podpis wnioskodawcy.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
2)
zaświadczenie właściwej poradni sportowo-lekarskiej o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu,
3)
zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania danej dyscypliny sportu.
3.
Osoba niepełnoletnia dołącza do wniosku ponadto pisemną zgodę ustawowych przedstawicieli na amatorskie lub profesjonalne uprawianie danej dyscypliny sportu.
4.
Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji dołącza dodatkowo do wniosku oświadczenie, że nie została ukarana żadną z kar przewidzianych w § 7 ust. 2 lub nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2-4.
§  5.
1.
Osoba stowarzyszona lub zatrudniona w klubie sportowym składa wniosek o przyznanie licencji na uprawianie określonej dyscypliny sportu za pośrednictwem tego klubu.
2.
Klub sportowy przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, do właściwego polskiego związku sportowego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wraz z opinią wnioskodawcy.
3.
Osoba stowarzyszona może dołączyć do wniosku uwierzytelnioną kopię książeczki zdrowia sportowca z aktualnie ważnym badaniem zamiast zaświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
§  6.
1.
Polski związek sportowy przyznaje licencję w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Licencja powinna zawierać:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania zawodnika,
2)
numer licencji,
3)
dyscyplinę sportu, na której uprawianie licencja została przyznana,
4)
datę wydania licencji,
5)
okres ważności licencji, jeżeli została przyznana na czas oznaczony,
6)
prawa i obowiązki zawodnika.
3.
Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem uprawnionego, pieczęcią polskiego związku sportowego oraz podpisem osoby upoważnionej w tym związku do przyznania licencji.
§  7.
1.
Polski związek sportowy może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 4 lub § 5 i braki nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
2.
Licencji na uprawianie danej dyscypliny sportu nie może uzyskać osoba, która uprawiając tę dyscyplinę została przez właściwy organ polskiego związku sportowego:
1)
ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
2)
ukarana karą czasowej dyskwalifikacji - w czasie odbywania tej kary,
3)
pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 8 ust. 2 pkt 2-4 - w okresie 2 lat od daty wydania tej decyzji.
3.
Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§  8.
1.
Polski związek sportowy może pozbawić zawodnika licencji w razie:
1)
odmowy uczestniczenia w reprezentacji kraju,
2)
odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
3)
odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.
2.
Polski związek sportowy pozbawia zawodnika licencji w razie:
1)
stwierdzenia przez poradnię sportowo-lekarską niezdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu,
2)
rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
3)
rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
4)
przekroczenia przepisów antydopingowych.
3.
Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust. 1 i 2 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem ostatecznym.
4.
Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia.
§  9.
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  10.
1.
Polski związek sportowy prowadzi ewidencję przyznanych licencji.
2.
Ewidencja powinna obejmować dane oraz dokumenty, o których mowa w § 4 i 5.
3.
Polski związek sportowy prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021