Zasady i tryb odznaczania, wyróżniania i nagradzania osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie zasad i trybu odznaczania, wyróżniania i nagradzania osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do:
1)
trenerów, instruktorów, pracowników jednostek dydaktycznych i naukowych, zatrudnionych w dziedzinie kultury fizycznej,
2)
osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej, zwanych dalej "działaczami kultury fizycznej".
2.
Przez użyte w zarządzeniu określenie "działacz kultury fizycznej" rozumie się także działacza turystyki kwalifikowanej.
§  2.
1.
Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", zwana dalej "odznaką", jest przyznawana osobom, które wyróżniły się szczególną aktywnością i uzyskały wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej.
2.
Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
§  3.
1.
Odznaka wyższego stopnia może być nadana nie wcześniej niż po upływie trzech lat od nadania odznaki niższego stopnia.
2.
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami odznaka wyższego stopnia może być nadana z pominięciem warunku, o którym mowa w ust. 1.
§  4.
1.
Odznaka ma kształt ośmioboku o średnicy 35 mm, wykonanego z metalu w kolorze właściwym dla każdego stopnia. W środki odznaki, w kręgu o średnicy 15 mm, pokrytym emalią koloru czerwonego, znajduje się wypukła postać biegacza ze zniczem, na zewnątrz - otok pokryty emalią koloru białego z napisem "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej"; z otoku wychodzą wypukłe wiązki promieni układające się w ośmioramienną gwiazdę. Na stronie odwrotnej odznaki znajduje się wypukły napis "Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki". Odznaka jest umocowana za pomocą uchwytu i kółka do metalowej baretki z poziomymi paskami emalii w kolorach granatowym i czerwonym. Długość baretki wynosi 30 mm, a szerokość 9 mm.
2.
Wzór odznaki określa załącznik do zarządzenia.
§  5.
1.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przyznaje odznakę działaczom kultury fizycznej na uzasadniony, pisemny wniosek lub z własnej inicjatywy.
2.
Z wnioskiem o przyznanie odznaki mogą wystąpić:
1)
wojewodowie,
2)
zarządy polskich związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,
3)
rektorzy akademii wychowania fizycznego i dyrektor Instytutu Sportu,
4)
kierownicy innych jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i turystyki.
3.
Wniosek o przyznanie odznaki powinien zawierać:
1)
dane personalne działacza kultury fizycznej,
2)
informację o aktywności społecznej kandydata,
3)
wyszczególnienie osiągnięć kandydata w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej,
4)
informację o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach (rodzaj, stopień i rok przyznania),
5)
proponowany przez wnioskodawcę termin wręczenia odznaki,
6)
datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
4.
Wniosek o przyznanie odznaki składa się najpóźniej na 30 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.
§  6.
Odznakę oraz dokument stwierdzający jej nadanie wręcza Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki lub osoba przez niego upoważniona.
§  7.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  8.
1.
Wyróżnieniami przyznawanymi za szczególną aktywność oraz wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie kultury fizycznej są: plakietki, dyplomy i puchary.
2.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przyznaje wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, trenerom, instruktorom, pracownikom jednostek dydaktycznych i naukowych oraz działaczom kultury fizycznej na pisemny, uzasadniony wniosek lub z własnej inicjatywy.
3.
Do wniosku o przyznanie wyróżnienia przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
§  9.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, za które przyznaje się trenerom, instruktorom oraz pracownikom jednostek dydaktycznych i naukowych resortowe nagrody pieniężne, zwane dalej "nagrodami", uznaje się:
1)
osiągnięcie przez szkolonych zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
2)
długoletni, twórczy wkład w rozwój praktyki i teorii sportu, udokumentowany publikacjami,
3)
twórczy wkład z popularyzację wiedzy trenerskiej, udokumentowany publikacjami,
4)
osiągnięcia w doskonaleniu kadr kultury fizycznej,
5)
osiągnięcia sportowe w pracy z młodzieżą.
§  10.
Podstawę ustalenia wysokości nagrody, o której mowa w § 9, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym przyznanie nagrody, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwane dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".
§  11.
Nagrody są trzystopniowe: I, II i III stopnia.
§  12.
Nagrody mogą być przyznawane za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
§  13.
1.
Nagrodę I stopnia przyznaje się dla trenera, instruktora, pracownika jednostki dydaktycznej i naukowej za:
1)
zajęcie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, mistrzostwach świata bądź ustanowienie rekordu świata,
2)
osiągnięcia, o których mowa w § 9 pkt 2, 4 i 5.
2.
Wysokość nagrody I stopnia może wynosić do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
§  14.
1.
Nagrodę II stopnia przyznaje się dla trenera, instruktora, pracownika jednostki dydaktycznej i naukowej za:
1)
zajęcie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy, w Pucharze Świata lub Europy, Uniwersjadzie oraz równorzędnych zawodach rangi międzynarodowej bądź ustanowienia rekordu Europy,
2)
osiągnięcia, o których mowa w § 9 pkt 2 i 5.
2.
Wysokość nagrody II stopnia może wynosić do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
§  15.
1.
Nagrody III stopnia przyznaje się dla trenera, instruktora, pracownika jednostki dydaktycznej i naukowej za:
1)
zajęcie przez szkolonych zawodników pierwszego lub drugiego miejsca w mistrzostwach Polski, pierwszego miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w Pucharze Polski bądź ustanowienie rekordu Polski,
2)
osiągnięcia, o których mowa w § 9 pkt 3 i 5.
2.
Wysokość nagrody III stopnia może wynosić do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
§  16.
Za uzyskanie wybitnego zespołowego osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej nagrodę dla członka zespołu przyznaje się w wysokości określonej w § 13-15, z tym że suma przyznanych nagród danego stopnia dla członków zespołu nie może przekroczyć 2-krotnej maksymalnej wysokości nagrody danego stopnia.
§  17.
1.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przyznaje nagrody na pisemny, uzasadniony wniosek lub z własnej inicjatywy.
2.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1)
wojewodowie - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w jednostkach kultury fizycznej podległych bądź nadzorowanych przez te organy,
2)
zarządy polskich związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w tych związkach lub stowarzyszeniach,
3)
rektorzy akademii wychowania fizycznego oraz dyrektor Instytutu Sportu - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.
3.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,
2)
miejsce pracy i zajmowane stanowisko,
3)
staż pracy ogółem, w tym w dziedzinie kultury fizycznej,
4)
informację o aktywności kandydata w dziedzinie kultury fizycznej,
5)
wyszczególnienie osiągnięć, o których mowa w § 9.
4.
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia zespołowe powinien zawierać ponadto:
2)
skład osobowy zespołu,
2)
proponowany udział członków zespołu w podziale nagrody.
§  18.
Wnioski, o których mowa w § 5, 8 i 17, opiniuje Komisja Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród, powoływana przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ"

(pominięty)

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.4.30

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady i tryb odznaczania, wyróżniania i nagradzania osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
Data aktu: 11/12/1996
Data ogłoszenia: 28/01/1997
Data wejścia w życie: 05/02/1997