Określenie zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 10 czerwca 1997 r.
w sprawie określenia zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123, z 1991 r. Nr 75, poz. 328, z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i z 1996 r. Nr 106, poz. 498) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa zasady współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej, zwanej dalej "współpracą", prowadzonej przez wojewodów z właściwymi organami innych państw.
§  2.
1.
Wojewodowie prowadzą współpracę zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w ramach kompetencji określonych w przepisach o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
2.
Zakres i formy współpracy określają umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
3.
W celu wykonania umów, o których mowa w ust. 2, wojewodowie mogą zawierać porozumienia z właściwymi organami innych państw.
§  3.
1.
Wojewodowie przygotowują projekty - wraz z uzasadnieniem - porozumień, o których mowa w § 2 ust. 3, i uzgadniają je z właściwymi ministrami, w tym z Ministrem Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.
Uzgodnione projekty porozumień stanowią podstawę negocjacji wojewodów z właściwymi organami innych państw.
3.
Wojewodowie przestawiają wynegocjowane projekty porozumień Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia.
§  4.
Wojewodowie informują Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz właściwego ministra o prowadzonej współpracy, a w szczególności o:
1)
planowanych i realizowanych wizytach i rozmowach,
2)
utworzonych komisjach mieszanych i innych wspólnych organach oraz o wynikach ich prac,
3)
zawartych umowach dotyczących współpracy,
4)
projektach i programach podejmowanych w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.36.349

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie zasad działania wojewodów w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej.
Data aktu: 10/06/1997
Data ogłoszenia: 23/06/1997
Data wejścia w życie: 08/07/1997