Polska polityka handlu zagranicznego.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 maja 1997 r.
w sprawie polskiej polityki handlu zagranicznego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej po przeprowadzeniu w dniu 30 stycznia 1997 r. debaty plenarnej na temat polskiej polityki handlu zagranicznego,
biorąc pod uwagę, że:
-
w skali globalnej wzmożony rozwój gospodarczy staje się udziałem coraz większej liczby państwa, a ciężar gatunkowy konkurencji międzynarodowej w coraz większym stopniu przenosi się na współpracę gospodarczą,
-
procesy integracji gospodarczej są zjawiskiem szybko postępującym i przyczyniają się do zniesienia barier w międzynarodowej wymianie handlowej, Polska zaś aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej,
-
dotychczasowe, realne działania państwa w zakresie wspierania eksportu okazały się niewystarczające i mało skuteczne, czego efektem jest obserwowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost deficytu w bilansie handlowym i pogorszenie struktury kosztów ponoszonych przez eksporterów,

zwraca się do Rady Ministrów z apelem o podjęcie skutecznych działań, zmierzających do zmniejszenia deficytu bilansu handlowego w obrocie z zagranicą, w szczególności poprzez:

-
likwidowanie barier w handlu zagranicznym, a w szczególności barier technicznych,
-
stworzenie sprawnie funkcjonujących systemów krajowej i zagranicznej informacji rynkowej oraz promocji eksportu,
-
opracowanie i niezwłoczne wdrożenie programu tworzenia i wykorzystywania przewag konkurencyjnych,
-
rozwijanie i doskonalenie instrumentów finansowych, wspierających wymianę handlową, w tym przede wszystkim eksport,
-
wypracowanie zgodnej polityki Rządu i Narodowego Banku Polskiego ukierunkowanej na ekspansję eksportu, szczególnie w zakresie kształtowania kursu wymiany walut i polityki dewizowej,
-
zmianę zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w celu zaktywizowania ich działalności,
-
konsekwentne i skuteczne egzekwowanie prawa celnego oraz wykonywanie ustawy o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą,
-
rozbudowanie infrastruktury transportowej i handlowej na obszarach przygranicznych oraz poprawienie stanu infrastruktury przejść granicznych i zapewnienie ich pełnej obsady kadrowej,
-
monitorowanie wykorzystania kontyngentów eksportowych i limitów zatrudnienia przyznanych Polsce przez państwa Unii Europejskiej.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021